Helle Overballe Mogensen

Helle Overballe Mogensen

Om forfatteren

Helle er specialpædagogisk inklusionsvejleder, rådgiver, foredragsholder, fagbogsforfatter og speciallærer med 25 års erfaring. Hun har taget den pædagogisk-audiologiske grunduddannelse og har diplom i sproglige vanskeligheder, neuropædagogik og ASF (autismespektrumforstyrrelser). I sin undervisning har Helle arbejdet med børn og unge med hørevanskeligheder og diagnoser som Tourettes syndrom, ADHD, ADD, NLD, OCD, ASF, Aspergers syndrom og infantil autisme. Helle har selv førstehåndserfaring med hørevanskeligheder og det at være ’anderledes’, da hun selv er hørehæmmet.

Ved siden af sit daglige virke som inklusionsvejleder er Helle desuden kursusinstruktør, og hun tilbyder kurser om og konsulentbistand for børn med særlige behov, med fokus på viden om socialt samspil, kommunikation, koncentrationsbesvær og hyperaktivitet, skræddersyede kurser eller vejledning, pædagogiske dage og efteruddannelse af personalegrupper samt konkret vejledning af teams. Helles kurser har som absolut mål at bibringe konkrete og praksisnære pædagogiske redskaber til kursisterne, samt en øget fagfolks viden om, hvorfor de særlige børn og unge oplever verden som mere kaotisk, mere uforudsigelig og mindre meningsfuld end andre børn.

Helle er forfatter til flere artikler samt bøgerne Børn med særlige behov, Med hjernen i skole, Unge med særlige behov og Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD.

”Jeg er, og har altid været, stærkt optaget af barnet, som ikke trives, som skiller sig ud eller som opfatter verden på en anden måde. Det særlige barn har mit professionelle fokus… Den særlige hjernes særlige vinkel gennemsyrer mine kurser, min vejledning og min forfattervirksomhed og har stor indflydelse på, hvilke pædagogiske metoder jeg anbefaler”.
 

Hjemmeside: http://www.boernsvanskeligheder.dk/

Kontakt: helle@boernsvanskeligheder.dk
 Det siger forfatteren om tilblivelsen af sine fem bøger Børn med særlige behov – en praksisguide i rummelighed (2010), Med hjernen i skolen (2013), Unge med særlige behov (2013), Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD - Auditory Processive Disorder (2015) og TAKT i skolen (2016)


Om tilblivelsen af Børn med særlige behov – en praksisguide i rummelighed:
”Som fagbogsforfatter er jeg optaget af nøjagtigt de samme særlige børn og utilstrækkelige pædagogiske forhold, som i sin tid startede, og som stadig bærer, min kursusvirksomhed. Da jeg skrev min første bog, Børn med særlige behov - en praksisguide i rummelighed, var der så godt som intet skrevet på dansk om, hvordan man takler særlige børns behov i en almindelig skoleklasse. Der fandtes faglitteratur og en voksende viden om de forskellige diagnoser, men ingen havde forsøgt at finde frem til kernen af en pædagogik, som gavnede så mange særlige børn som overhovedet muligt, uden at det krævede timevis af ekstra læsning og ekstra forberedelse af den enkelte professionelle. Denne kerne var det mig magtpåliggende at lede efter, da jeg ellers ikke, trods mine mange års erfaring som lærer, kunne se, hvorledes skolen skulle kunne rumme et voksende antal børn med behov for en mere visuel pædagogik. Bogen Børn med særlige behov blev startskuddet til en søgen efter, hvad der virker i hverdagens pædagogik, og hvad der er realistisk at gennemføre.”

Om tilblivelsen af Med hjernen i skolen:
”Det næste skridt var at inddrage eleverne selv. Inklusion uden viden til alle er en meget svær (hvis ikke umulig) opgave, og jeg praktiserer oplæg for forældre og for elever, sideløbende med egentlige samtalerækker med særlige elever. Inklusion forudsætter et fællesskab i trivsel, som man kan rummes i, og dette fællesskab har brug for at kende til kammeratens særlige behov for at kunne åbne sig mod eleven og elevens forældre. En af de forfattere, som oprindeligt var hovedårsag til min interesse for særlige behov, Mel Levine, havde skrevet en bog til børn; Børn med alle slags hjerner, og denne bog brugte jeg til højtlæsning og refleksion i klasser, der rummede særlige elever. Som opfølgning lavede jeg et elevforløb, som understøttede bogens fortællinger. Herfra var ideen til mit undervisningsmateriale ikke langt væk. Med hjernen i skole blev et stort og omfattende arbejde, som resulterede i en lærervejledning, der kan bruges direkte i inklusionsarbejdet og en elevbog, som bidrager direkte til viden, selvindsigt og refleksion hos alle elever i en klasse. Med hjernen i skole er det eneste komplette undervisningsmateriale med lærervejledning og elevbog, der har direkte fokus på inklusion i en bred forstand, det vil sige ikke rettet mod en enkelt diagnose eller mod en enkelt læringsvanskelighed, men rettet mod fællesskabet. Med hjernen i skole handler om at skabe trivsel for alle. Projektet var en stor mundfuld for mig som forfatter, og det er nok det materiale i mit forfatterskab, som jeg til dato er mest stolt af at have skrevet.”

Om tilblivelsen af Unge med særlige behov:
”Da Med hjernen i skole var i den sidste fase, og tæt på endelig at være færdig, kom min storesøster, Karin Overballe, og sagde til mig, at vi skulle i gang med at skrive en bog om unge med særlige behov. Lige nu! Straks! Jeg er ellers et besindigt menneske, men at skulle starte forfra, med et nyt værk, var på det tidspunkt næsten ikke til at bære. Hun overtalte mig dog. De problematikker, som i sin tid afstedkom min bog Børn med særlige behov, var nu i allerhøjeste grad en realitet på ungdomsuddannelserne, og i den gymnasieverden, som Karin har været del af i 25 år. Med hendes ord stod de i ”L… til halsen”, fordi ingen havde taget højde for, at skolelever med særlige behov bliver til unge på ungdomsuddannelser, der stadig har særlige behov, som der ikke er nogen til at bakke op om. Resultatet var, og er, alvorlig mistrivsel og frafald. Som uddanner af mentorer kunne Karin se, at der ikke var nær nok viden, hverken hos underviserne eller hos de mentorer som skulle hjælpe de unge. Og endnu en gang kunne jeg konstatere, at der ikke, slet ikke, fandtes faglitteratur på dansk, som forsøgte at forklare og konkretisere en bred, realistisk pædagogik, der kunne hjælpe så mange som muligt, uden at underviseren eller mentoren skulle bruge alle døgnets timer på ekstraarbejde. Resultatet blev bogen Unge med særlige behov. Siden har jeg været meget taknemmelig for samarbejdet med Karin. Den voksenpædagogiske vinkel betød, at jeg skulle lære nye felter at kende og afkrævede, at jeg i langt højere grad forholdt mig til, hvorledes vi hjælper de ældste elever i skolen og vejleder dem i deres videre uddannelsesvalg. I processen fik jeg eksempelvis værdifuld viden om Aron Antonovskys teori om Oplevelsen Af Sammenhæng. Den viden udgør nu en betydningsfuld del af min pædagogiske tilgangsvinkel, og den har ændret min definition af inklusionsbegrebet til at kunne forklares med ét enkelt ord: trivsel. Målet med bogen Unge med særlige behov er at give de professionelle på ungdomsuddannelserne praksisnær og simpel viden om, hvorledes trivsel kan prioriteres, uden at det faglige fokus reduceres. At skrive sammen med en anden person, og endda sammen med min egen søster, var samtidig en skøn oplevelse, som jeg ikke ville have været foruden.”

Om tilblivelsen af Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD – Auditory Processive Disorder:
”Knap var bogen Unge med særlige behov udkommet, før en ny vinkel på særlige behov blev aktuel. I Aalborg sad en dame, Dorte Bisgaard, med samme slags frustrationer, som havde afstedkommet mine kurser og mine bøger. Hendes arbejde med, og testning af, børn med lytteproblemer havde udmøntet sig i en stor og meget velfunderet viden om lytteforstyrrelsen APD. Hun læste tilfældigvis i mit undervisningsmateriale, Med hjernen i skole, og så, at jeg, som én af de få, forholdt mig til denne lidelse. Hun tog kontakt med henblik på, at vi skulle skrive den første såvel teoretiske som pædagogiske bog på dansk om APD. Resultatet blev et venskab og et fagligt udfordrende og lærerigt forløb, hvor jeg fik mulighed for et dejligt, pædagogisk sidespring – en affære med en næsten upåagtet, men reel, lidelse, der på mange måder kan forveksles med såvel autismelignende vanskeligheder som med ADHD. APD er kendetegnet ved, at øret hører normalt, men at hjernen har problemer med at skelne lydene og rækkefølgen i det hørte og med at uddrage mening. Kendskab til APD burde findes som aktiv viden for alle, der arbejder med særlige børn, da APD ofte medfører læringsvanskeligheder. Processen med Dorte gav mig mulighed for en tilbagevenden til mine mange års erfaring med børn med hørevanskeligheder. Bogen Når hjernen ikke lytter - Om høreforstyrrelsen APD - Auditory Processive Disorder er blevet et flot, gennemarbejdet, teoretisk men praksisnært værk, som kan bidrage væsentligt til at hjælpe en række udsatte børn, som kan misforstås, og som pt. ikke får den hjælp, de har behov for.”

Om tilblivelsen af TAKT i skolen:
"Samtidig med min forfattervirksomhed har det altid været mine kurser og min hverdag som inklusionsvejleder, der har været drivkraften bag mit virke. I hverdagen er jeg så heldig at arbejde tæt sammen med en meget klog og særdeles kompetent AKT-vejleder, Tine Kristensen, som har lært mig alt, hvad jeg ved om læringsfælleskabet, som grundlaget for trivsel i skolen.

Vi har gennem de sidste fem år arbejdet tæt sammen omkring trivsel og inklusion på Møllevangskolen i Aarhus. Arbejdsopgaverne fremstår næsten altid komplekse og tæt relaterede. Tines hovedfokus er på fællesskabet og mit på det individuelle barn. Men jo mere vi arbejder sammen, des tydeligere er det, at det er umuligt at adskille AKT- og inklusionsfunktionen, da de begge er hinandens forudsætninger. Inklusions- og AKT-opgaven er to sider af samme sag – det er faktisk én og samme sag. Det er ikke muligt for mig som inklusionsvejleder at skabe trivsel hos en særlig elev, hvis fællesskabet ikke vil lukke vedkommende ind på de præmisser, han nu engang har brug for. Det er heller ikke muligt for Tine som AKT-vejleder at bidrage til at skabe et stærkt klassefællesskab, hvis enkeltelever til stadighed udfordrer de fælles rammer og skaber utryghed ved en uforudsigelig eller eksempelvis udadreagerende adfærd. Inklusion af elever med særlige behov forudsætter, at man befinder sig i et fællesskab i trivsel og i et inkluderende fællesskab, der rummer alle. Der er så mange overlappende felter, at det i praksis ikke giver menig at tale om dem hver for sig.

Da Tine og jeg, i forbindelse med skolereformen, fik timer til at udvikle på en værktøjskasse med redskaber til trivselsarbejdet i skolens klasser, stod det yderligere klart, at vores kerneopgaven var den samme: trivsel. Kort efter begyndte ideen til TAKT i skolen at tage form. Materialet er således opstået som et konkret arbejdsredskab i vores hverdag. TAKT i skolen har været på vej længe, da vi har haft dybt fokus på, at materialet skulle dække så meget af vores fælles viden, som muligt, men stadig forblive overskueligt og helt praksisnært. Vi tror på, at dette er lykkedes og vi er stolte af, at have udviklet Orkestermodellen, som er det bærende element i TAKT i skolen. Orkestermodellen er løbende afprøvet i praksis på vores skole, Møllevangskolen i Aarhus, og den er præsenteret for lærere og pædagoger på talrige kurser i hele landet.  Alle steder er den blevet rigtig godt modtaget, og refleksionerne i forbindelse med fagfolkenes kommentarer, gør os sikre på, at den har stor praksisrelevans.

Tines og mit fælles fokus vil fremover være på begrebet trivsel som den grundlæggende forudsætning for læring, og denne viden kunne jeg ikke have opnået uden vores samarbejde om TAKT i skolen. Tine er blevet mit forbillede i trivselsarbejdet og hun sikrer at jeg holder mig på sporet af fællesskabet og ikke fortaber mig helt i de særlige børns særlige vinkler. 

 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Der findes mange bøger om særlig pædagogik, men hvordan denne skal udmøntes i en daglig praksis, i klasselokalet med 25 andre elever, dét er straks sværere at finde beskrevet. Helles første bog, Børn med særlige behov – en praksisguide i rummelighed (2010), giver derfor brugbare, pædagogiske redskaber til den daglige praksis, så børn med særlige behov kan rummes i skolen.

  Børn med særlige behov er inddelt i fem kapitler: Væsentlig teoretisk viden, Den daglige praksis, Den særlige praksis, Den svære adfærd og At fremstille redskaber. Hvert kapitel indeholder korte cases, der belyser forskellige pædagogiske redskabers anvendelighed, samt konkrete eksempler fra hverdagen. Helle giver en enkelt og kortfattet indføring i den væsentligste teori på området. Med enkle handlinger kan der, bid for bid, skabes en mere positiv hverdag for eleven, klassen og læreren.

  Bogen henvender sig til lærere og pædagoger, der i skolens hverdag skal rumme børn med særlige behov.
   
 • Helle har udarbejdet undervisningsmaterialet Med hjernen i skole (2013), der omfatter både en lærer- og elevbog. Undervisningsmaterialet giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed. Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og de får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer. Materialet kan bruges som tema i natur og teknik eller f.eks. i arbejdet med temaer som mobning, social pejling eller AKT. Det er også velegnet til brug i specialforløb med grupper eller enkeltelever med særlige behov, som har brug for øget indsigt i og metoder til at håndtere egne vanskeligheder.

  Ifølge Helle har alle elever brug for viden om, hvordan hjernen fungerer, hvordan hjerner er forskellige, og hvordan de kan blive bedre til at lære. Elever med særlige behov har brug for at vide, hvorfor deres skoleliv kan være sværere og give flere udfordringer end klassekammeraternes, og hvad de kan gøre for at gøre det lettere.

  Bogen er inddelt i syv overordnede temaer: Om at bruge hjernen, Opmærksomhed, Hukommelse, Kommunikation og sprog, Sanser og motorik, Sociale evner og Med hjernen i skole (og Højere-ordens tænkning – HOT). Hvert tema gennemgår i kort form den grundlæggende teori efterfulgt af forslag til konkret arbejde med temaet i klassen. Hvert tema i lærerbogen indeholder desuden uddybende teori, flere forslag til aktiviteter og opgaver, elevvenlige arbejdsark, der frit kan kopieres, udkast til evaluering og opsamling samt forslag til støttende, pædagogiske tiltag.
   
 • Helle har sammen med sin søster Karin Overballe forfattet bogen Unge med særlige behov (2013), der handler om de udfordringer, som sårbare unge møder, når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

  I bogen beskriver Helle og Karin en række udbredte diagnoser, og der er fokus på både de særlige vanskeligheder og de særlige styrkesider, som unge med diagnoser har. Med den rette hjælp og pædagogik er der, ifølge Helle og Karin, stor sandsynlighed for, at også sårbare unge vil kunne klare deres skolegang på næsten normale vilkår, men det kræver blandt andet, at uddannelsesstederne møder dem med imødekommenhed, fleksibilitet og forståelse.

  Unge med særlige behov giver de professionelle konkrete pædagogiske værktøjer, de kan bruge til at støtte sårbare unge i at udvikle mestringsstrategier, så deres selvværd og oplevelse af sammenhæng øges. Metoden er dels personlig vejledning gennem mentorordninger og den gode samtale, dels en særlig tilrettelagt pædagogik, hvori blandt andet klasseledelse, miljøstrukturerende metoder og en tilpasset didaktik indgår.

  Bogen henvender sig til lærere, læsevejledere, studievejledere, mentorer og UU-vejledere på ungdomsuddannelserne. Også de sårbare unge selv og deres pårørende kan have glæde af bogen. 

 

 • I samarbejde med Dorte Bisgaard har Helle udarbejdet Når hjernen ikke lytter. Om høreforstyrrelsen APD – Auditory Processing Disorder (2015).

  APD refererer til nervesystemets ineffektive evne til at forarbejde auditive stimuli og er en hyppig overset lyttevanskelighed, der påvirker barnets og den unges læring, udvikling og trivsel.

  Ifølge Dorte og Helle er APD en funktionsforstyrrelse, som ofte forvirrer forældre, læringsformidlere og andre fagpersoner. Børn og unge med APD har ofte en normal hørelse, men udviser tegn på, at de ikke forstår det, der bliver sagt, fordi hjernen ikke formår at skelne lydene, zoome ind på relevant lyd, sortere lyde og skabe mening i det hørte. Især kan længere beskeder og situationer, hvor der er flere samtaler i gang på samme tid, volde problemer. I børnehaven og skolen kan læring yderligere forstyrres af baggrundsstøj eller dårlig rumakustik, men APD kan også komme til udtryk som besvær med læse-stave-tilegnelsen.

  I Når hjernen ikke lytter giver Dorte og Helle viden om APD, hvad der forårsager problemerne, og hvad man kan gøre for at hjælpe. Forfatterne viser også, hvordan APD kan overlappe med, men også skelnes fra, andre udviklingsforstyrrelser.

  ​Bogen indeholder:
  • En teoretisk gennemgang af hørelsen og hjernens processering af lyd
  • Casebeskrivelser
  • Forslag til forbedringer af de fysiske rammer i læringsmiljøet
  • Forslag til pædagogisk understøttende tiltag
  • Viden om behandlingsmuligheder
  • Kopiark, der kan anvendes til at vurdere, om et barn har en indikation for APD.
    
  Dorte og Helle fokuserer i Når hjernen ikke lytter på APD hos børn og henvender sig derfor til forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle i børnenes dagligdag.

 

 • Sammen med Tine Kristensen står Helle bag TAKT i skolen (2016).

  TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork, som er afgørende forudsætninger for et lærende fællesskab. TAKT er et teamredskab, der kan bidrage til at skabe en helhed i den pædagogiske indsats og samtidig giver konkrete og overskuelige trivselsredskaber.

  Forfatterne ser AKT og inklusion som to sider af samme sag med så mange overlappende felter, at det i praksis ikke giver mening at tale om dem hver for sig. Det er ikke muligt for en inklusionsvejleder at skabe trivsel hos en enkelt elev, hvis fællesskabet ikke vil lukke vedkommende ind på de præmisser, han nu engang har brug for. Det er heller ikke muligt for en AKT-vejleder at bidrage til at skabe et stærkt klassefællesskab, hvis enkelte elever til stadighed udfordrer de fælles rammer og skaber utryghed ved en uforudsigelig eller eksempelvis udadreagerende adfærd. Trivsel og læring forudsætter et trygt fælleskab.

  Henvender sig til alle, især teams, som i skoleregi varetager den enkelte klasses læring og trivsel. Materialet er relevant for PPR, pædagogiske ledere samt AKT- og inklusionsvejledere, og det kan bruges på alle klassetrin.


Video/andetBibliografi

 • Mogensen, H. O. & Kristensen, T (2016). TAKT i skolen. Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Bisgaard, D. & Mogensen, H.O. (2015). Når hjerne ikke lytter. Om høreforstyrrelsen APD – Auditory Processing Disorder. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lundh, D. & Mogensen, H.O. (interview). Fokus på hjerner øger rummelighed. I Skolen, 1, 2012, 6-7.
 • Mogensen, H.O. (2010). Børn med særlige behov – en praksisguide i rummelighed. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Mogensen, H.O. (specialpædagogisk vejleder) (2013). Barnet med særlige behov. I Fagbladet Præmaturitet, nr. 10, s. 7-11.
 • Mogensen, H.O. (2013). Med hjernen i skole. Elevbog. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Mogensen, H.O. (2013). Med hjernen i skole. Lærerens bog. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Mogensen, H.O. (medforfatter) (2014). Skolen og ADHD. I Wex, C. & Dam, C.L., Forklædt som normalt – en opvækst med ADHD. København: Akademisk Forlag. 
 • Overballe, K. & Mogensen, H.O. (2013). Unge med særlige behov. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Toft, J. & Mogensen, H.O. (specialpædagogisk vejleder) (2011). Særlige børn kræver særlig kommunikation. I Fagbladet FOA, nr. 2, s. 20-25.
 • Toft, J. & Mogensen, H.O. (specialpædagogisk vejleder) (2014). Sådan hjælper vi Jonas. I Fagbladet FOA, nr. 2, s. 26-27.


   

 

Undervisning E-bog TAKT står for Trivsel, Anerkendelse, Kommunikation og Teamwork, som er afgørende forudsætninger for et lærende fællesskab. TAKT er et teamredskab, der kan bidrage til at skabe en helhed i den pædagogiske indsats og samtidig giver konkrete og overskuelige trivselsredskaber.

400,00 kr. m/moms
250,00 kr. m/moms

Bog E-bog APD (Auditory Processing Disorder) er en hyppigt overset høreforstyrrelse, der påvirker barnets og den unges læring, udvikling og trivsel. Denne bog giver viden om, hvordan APD kommer til udtryk, hvad der forårsager problemerne, og hvad man som forælder eller fagperson kan gøre for at støtte børn og unge med APD.

200,00 kr. m/moms
140,00 kr. m/moms

Bog Konkrete pædagogiske værktøjer til at støtte sårbare unge, når de skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Fokus på både de særlige vanskeligheder og på de særlige styrkesider, som unge med diagnoser har.

260,00 kr. m/moms

Undervisning Via konkrete opgaver lærer eleverne, hvordan hjerner er forskellige, og får metoder til at se udviklingsmuligheder i stedet for forhindringer.

120,00 kr. m/moms

Undervisning Undervisningsmateriale, som giver elever på mellemtrinnet indsigt i, hvordan man lærer, og hvilke krav skolen stiller til adfærd, sprog, hukommelse, kommunikation, motorik og opmærksomhed. Lærerens bog indeholder en række arbejdsark til de enkelte temaer

500,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Der er ingen kommende forlags arrangementer

Øvrige arrangementer

Alle øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

Små forandringer på arbejdspladsen kan virke ubetydelige, men har stor betydning for trivsel og motivation.
Udkommer Tirsdag 20. april 2021

Hvad er grubleri og bekymring egentlig? Hvorfor gør man det? Hvordan påvirker det humøret og hverdagen? Hvordan kan man ændre sine vaner?
Udkommer Mandag 26. april 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.