Gitte Haslebo (red.)

Gitte Haslebo (red.)

Om forfatteren

Gitte Haslebo er grundlægger og ejer af konsulentfirmaet Haslebo & Partnere. Her arbejder hun som organisationspsykologisk konsulent for både private og offentlige virksomheder. Hun er desuden sparringspartner for ledergrupper og oplægsholder på store konferencer.

Hver opgave designes og gennemføres med inspiration fra systemiske, anerkendende og narrative tilgange til organisationsudvikling.

I sit arbejde som konsulent og sparringspartner lægger Gitte især vægt på, at uanset anledningen til konsulentbistanden (fusion, strukturændring, konflikt mv.) gennemføres konsulentbistanden i et tæt samarbejde med rekvirent og deltagere. Dette sker med henblik på en styrkelse af arbejdsmæssige relationer og resultater og med stor opmærksomhed på en relationel etik.

Gitte har været med til at udvikle og undervise på de uddannelser, som Haslebo & Partnere har udbudt i en længere årrække. Tidligere uddannelser hos Haslebo & Partnere omfatter bl.a. en coachinguddannelse og en ledelsesuddannelse. For tiden udbydes en åben socialkonstruktionistisk uddannelse for ledere og konsulenter, samt interne uddannelser i skoleledelse og proceskonsultation.

Gitte er udnævnt til Associate ved TAOS Instituttet.

Gitte er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1970 og har taget en Master’s Degree i Business Administration i 1968 ved University of Kansas i USA. Herudover har hun en skandinavisk proceskonsulentuddannelse hos EIT (European Institute for Transnational Training) og en omfattende efteruddannelse i systemisk, anerkendende og narrativ konsultation, ledelse og organisationsudvikling.

Hun blev autoriseret som psykolog af Dansk Psykologforening i 1992 og af Socialministeriets psykolognævn i 1994. I 2001 blev hun godkendt som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi af Dansk Psykologforening.

Gitte har siden 1984 arbejdet med lederuddannelse, ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Først som ledelseskonsulent og uddannelseschef på Danmarks Forvaltningshøjskole i 1980’erne. Hun har 5 års ledererfaring som uddannelseschef og personaledirektør frem til 1991, hvor hun stiftede konsulentfirmaet, der først hed Erhvervspsykologisk Konsultation og dernæst Haslebo & Partnere.

Gitte er redaktør, forfatter og medforfatter til en lang række artikler og bøger om organisationsudvikling på dansk, svensk og engelsk.

Haslebo & Partnere: haslebo-partnere.dk

Kontakt: gh@haslebo-partnere.dk

Facebook: facebook.com/gitte.haslebo og facebook.com/relationsudviklingiskolen

LinkedIn: linkedin.com/pub/gitte-haslebo og linkedin.com/groups?gid=4405835
 Det siger forfatteren om sine bøger

 

Om Relationsudvikling i skolen (2014)

Derfor skrev jeg bogen:
”Ud fra mange års erfaring i skoleverdenen kunne jeg og Gro Emmertsen Lund se, at mange af de udfordringer, skolens professionelle står overfor, bliver forsøgt håndteret ud fra en individtænkning, som risikerer at fastholde problemerne og ind imellem endda gøre dem værre. På trods af gode hensigter går det ud over elever, som ofte føler sig uretfærdigt behandlet og ekskluderet. For at få noget bedre til at ske, er der brug for andre tankegange og en anden praksis, hvor det er langt vigtigere at udvikle relationer mellem lærer og elever og mellem elever indbyrdes. Hvordan dette kan gøres i praksis, beskriver vi med mange eksempler både i forhold til ballade i timerne, mobning, konflikter, kritiske forældre og besværlige forandringer.”

Mine inspirationskilder:
”Skolereformen og diskussionerne om denne har spillet en stor rolle. Der er mange gode visioner i skolereformen, men for at realisere disse er der brug for nye tanker og bedre tilgange til at fremme fælles læring og trivsel. Det synes vi, at vores bog bidrager til. Det har også været interessant at se, hvor megen forskning der konkluderer, at nogle af de vigtigste kompetencer, og dem der skal opprioriteres, netop er relationskompetencer. Men hvori disse består, og hvordan man lærer dem, siger forskningen ikke noget om. Det gør vores bog.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Lige fra begyndelsen af skriveprocessen havde min medforfatter Gro og jeg den idé, at vi skulle bringe en række historier fra hverdagen i skolen set fra forskellige perspektiver: læreres, pædagogers, elevers, forældres og skolelederes. Nogle historier illustrerer, hvor galt det kan gå, når individtænkningen styrer begivenhedernes gang. Andre, hvordan skolens professionelle kan tilrettelægge situationer og skabe dialogbaserede processer, hvor gode samarbejdsrelationer kan udvikles. Det har været en fantastisk givende oplevelse at samarbejde med så mange aktører om disse historier.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det er en stor glæde at kunne være med til at skabe ideer og handlemuligheder sammen med vores kunder, der dermed får større handlekraft og håb for fremtiden i deres organisation.”

Mine forbilleder:
”Peter Lang, som jeg har haft den store glæde at arbejde sammen med igennem mange år. Peter Lang har arbejdet som terapeut, supervisor og konsulent i Skandinavien og mange andre lande. Når han er mit forbillede er det, fordi han er fantastisk til at møde andre mennesker på en åben, nysgerrig og dybt anerkendende måde”.

 

Om Etik i organisationer (2007)

Derfor skrev jeg værket:
”Fra Majas og mit arbejde som konsulenter, coaches og sparringspartnere blev vi i stigende grad optaget af og imponerede over, hvor mange anstrengelser ledere, konsulenter og medarbejdere gør sig for at finde en god vej frem i uforudsigelige og komplekse situationer, hvor der er mange – ofte modsatrettede hensyn – at tage. Når begivenheder låser sig fast, er der næsten altid svære moralske dilemmaer, der ligner valget mellem pest eller kolera. Vi stillede os selv spørgsmålet: Hvilke redskaber, der kunne hjælpe organisationsmedlemmer til at foretage etiske overvejelser over moralske dilemmaer og dermed gøre arbejdslivet lidt nemmere og lidt mere meningsfuldt. Vi ledte efter anvendelig litteratur, men kunne ikke finde noget. Så måtte vi selv i gang.”

Mine inspirationskilder:
”En inspirationskilde har været kendskabet og kontakten til en stor og inspirerende gruppering af forskere, tænkere og praktikere med tilknytning til Taos Instituttet. Især Kenneth J. Gergens og Sheila McNamee’s arbejde med at udfolde ’relational responsibility’ var inspirerende, men skulle – sammen med mange andre udenlandske kilder – indtænkes i en dansk organisatorisk sammenhæng. De mange ledere og konsulenter, der har bidraget med cases, har ligeledes været en meget stor inspirationskilde til at udvikle nyttige begreber og handlemuligheder.”

Det er jeg særlig stolt over: 
”Det er et stort arbejde at skrive en bog. Det har også været en meget lærerig proces for os selv. Men rigtig mening giver det først, når mange mennesker kan bruge bogen til at finde frem til mere brugbare tanker og handlinger end før. En bog skal stå sin prøve i praksis. Det er en stor glæde, at denne bog tilsyneladende har gjort det. Både i Danmark, hvor den bruges internt i offentlige og private virksomheder og som litteratur i diplomuddannelser, og uden for Danmark. Vi blev opfordret af Taos Instituttet til at få bogen oversat til engelsk, så bredere kredse af ledere og forskere kunne læse den. I 2012 udkom den i en anden udgave og med titlen: Practicing Relational Ethics in Organizations i Taos Tempo Series: Collaborative Practices for Changing Times.”

Mine forbilleder:
”Jeg har mange forbilleder blandt de nære samarbejdspartnere og kunder, som har personligt mod til at udfordre egne traditionelle tankegange og forsøge sig frem med nye handlinger i hverdagen. Alle dem, der tør sætte sig selv i en lærende position. Dem beundrer jeg!”

 

Om Relationer i organisationer (2004)

Derfor skrev jeg bogen:
”Året 1991 var et skelsættende år i mit liv. Jeg blev selvstændig, grundlagde konsulentfirmaet Haslebo & Partnere og blev meget optaget af, hvordan ideer fra systemisk tænkning kunne anvendes i organisationer. Op igennem 1990’erne læste jeg mange bøger fra det store udland om udviklingen af begreber, ideer og metoder med inspiration fra den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori. I konsulentfirmaet udbød vi leder- og konsulentuddannelser med inspiration fra socialkonstruktionisme og gennemførte mange konsulentopgaver med samme afsæt. Igen og igen fik jeg spørgsmålet: ”Og hvor kan jeg så læse noget om dette her på dansk”. Efter nogle år blev det ret trist at blive ved med at svare: ”Ingen steder”. Derfor besluttede jeg at skrive en bog om forskellene mellem de to erkendelsesteorier – realisme og socialkonstruktionisme – og illustrere, hvilken stor forskel det gør, om man praktiserer ud fra den ene eller den anden erkendelsesteori. Der lå også et stort udviklingsarbejde i at vise, hvordan de socialkonstruktionistiske begreber kan anvendes i praksis i organisationer. Mange af ideerne var jo udviklet i en terapeutisk kontekst og kunne derfor ikke bare overføres og anvendes uændret i organisationer. Da jeg gik i gang med skriveprocessen, havde jeg ingen anelse om, hvor vigtig denne bog ville blive. Det blev den første af sin slags og er stadig en meget efterspurgt bog både blandt ledere, konsulenter og blandt studerende på Diplomuddannelser, på universiteterne og mange andre steder. Den har i 10 år været en bestseller blandt fagbøger om organisationsudvikling og ledelse. Jeg har gennem årene fået et væld af tilbagemeldinger både direkte og pr. mails fra personer, for hvem bogen har været – ikke bare en øjenåbner, men også en dør-åbner ind til langt flere og bedre handlemuligheder, end de troede var muligt. Bogens undertitel ’En verden til forskel’ viste sig langt mere relevant, end jeg anede, da jeg fandt på den.”

Mine inspirationskilder:
”Igennem 1990’erne var det blevet temmelig klart for mig – både ud fra egne erfaringer og international forskning, at de tidskrævende og energidræbende problem- og mangelanalyser udført af ’eksperter’ i de fleste tilfælde ikke førte til konstruktive forandringer. Jeg kom ofte som konsulent i organisationer, hvor ledelsen kunne fortælle om de mange rapporter, de havde liggende i skuffen, som ikke var blevet brugt til noget. Disse erfaringer sagde mig, at der i høj grad var brug for nye tankegange, et nyt sprog og nye dialogiske måder at arbejde med ledelses- og organisationsudvikling på. Det var en stor drivkraft til at skrive bogen. En anden inspirationskilde var kendskabet og kontakten til en stor og inspirerende gruppering af forskere, tænkere og praktikere med tilknytning til Taos Instituttet. Taos Instituttet er en non-profit organisation, som blev grundlagt i 1991. Blandt grundlæggerne var Kenneth J. Gergen, Mary Gergen, David Cooperrider, Sheila McNamee, Sharon Cottor og Bob Cottor. Instituttets formål er at udforske, udvikle og udbrede socialkonstruktionistiske ideer på verdensplan og bringe dem i anvendelse i familieterapi, organisationskonsultation, ledelse, udvikling af lokalsamfund og internationale relationer. Medlemmerne er engageret i at udvikle metoder, der kan fremme kreative, anerkendende og samarbejdsorienterede processer i alle sammenhænge og bygge bro over forskelle og uenighed. En tredje inspirationskilde var både nære samarbejdspartnere, som også var engagerede i at lære og udvikle metoder til organisationsudvikling og de mange kunder, som jeg har samarbejdet med.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Det er et stort arbejde at skrive en bog. Det har også været en meget lærerig proces for mig selv. Men rigtig mening giver det først, når mange mennesker kan bruge bogen til at finde frem til mere brugbare tanker og handlinger end før. En bog skal stå sin prøve i praksis. Det er en stor glæde, at denne bog har gjort det.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I Relationsudvikling i skolen (2014) belyser Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund, hvordan skolens professionelle kan håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen – ballade i timerne, mobning, konflikter mellem elever og mellem lærere og elever, det vanskelige samarbejde mellem skole og forældre samt besværlige forandringer – og gøre dem til gode, lærerige oplevelser og samarbejdsrelationer.

  Forfatterne viser ud fra letgenkendelige cases og praksiseksempler, hvordan skolens professionelle kan bruge relationstænkning og en bred vifte af redskaber til at skabe inklusion og bedre vilkår for alles læring og trivsel.

  Der er tale om den første forskningsbaserede håndbog, hvor systemiske, anerkendende og narrative tilgange bringes i anvendelse i skoleverdenen.

  Det er bogen til alle dem, der brænder for at gøre skolen endnu bedre og er på udkig efter ny inspiration. 

  Relationsudvikling i skolen er udgivet både som trykt bog og som e-bog.

  Relationsudvikling i skolen er den første bog i Dansk Psykologisk Forlags nye serie Relationel pædagogik. Bøgerne i serien handler om det professionelle arbejde i skoler, dagtilbud, fritidstilbud, forvaltning, uddannelsesinstitutioner m.m. Bøgerne baserer sig på erfaringer fra den daglige praksis og er handlingsorienterede og nyskabende. Serien tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, og metoderne bygger på systemiske, anerkendende, narrative, restorative og relationelle tilgange til det daglige arbejde. Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund er serieredaktører for Relationel Pædagogik. Du kan sende ideer til temaer og forfattere til de næste bøger i serien til gh@haslebo-partnere.dk eller gel@haslebo-partnere.dk.
   
 • Nye veje for journalistik – når sprog skaber virkeligheder (2010) er skrevet af syv forfattere, heriblandt Gitte Haslebo og Magnus Harald Haslebo (Red.), der alle er engagerede i at bidrage med overvejelser og ideer til en videreudvikling af journalistik.

  Bogens pointer illustreres på basis af aktuelle nyhedshistorier, og den udfordrer journalistikkens ideelle krav om objektivitet og sandhed og rejser væsentlige spørgsmål om journalistikkens fremtidige rolle, metoder, ansvar, etik mm. Herudover vises det i konkrete detaljer, hvordan journalister gennem sprogbrug fremhæver forskelle og konflikter, skaber polarisering mellem personer og grupper, mistænkeliggør personer og tillægger andre skumle motiver. Denne negative sprogbrug bruges især i den afslørende og moraliserende journalistik, hvis antagelser udfordres.

  Bogen kommer også med nogle stærke bud på alternative antagelser, der kan danne afsæt for en mere løfte- og perspektivrig journalistik og kommunikation, hvor udøverne tager et større ansvar og reflekterer over nytteværdien af deres arbejde.

  Nye veje for journalistik er udgivet både som trykt bog og som e-bog.
   
 • Gitte Haslebo har bidraget med kapitlet om Fra soloansvar til samskabelse og en relationel etik i antologien Selvledelse og fællesskaber – Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv fra 2010. Antologien tager udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver, og bogens forfattere giver læseren inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på i læserens egen virkelighed uanset udgangspunkt, og derfor henvender den sig til alle, der enten selv arbejder selvledet, rådgiver virksomheder, der fungerer med selvledelse, eller til lederen for selvledende medarbejdere.
   
 • Etik i organisationer (2007), af Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo, skitserer nye ideer til organisationsudviklingsmetoder, der gør det muligt for ledere, medarbejdere og konsulenter at navigere i kompleksitet og praktisere det, Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo kalder relationel etik.

  Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg skal gøre A eller B, når jeg synes, at det er som at vælge mellem pest eller kolera? Eller hvordan kan jeg føre denne ubehagelige beslutning ud i livet og gøre mindst mulig skade? Det er den slags vanskelige moralske spørgsmål, ledere og organisationskonsulenter i stigende grad er optaget af, hvad enten det gælder håndtering af de udfordringer, der skal fremme resultater på bundlinjen eller anvendelsen af metoder, koncepter og HR-aktiviteter, der skal udvikle organisationen.

  Forfatterne, der begge er erhvervspsykologer, møder i deres arbejde organisationsmedlemmer, der lammes af de mange etiske og moralske spørgsmål, som arbejdsdagen udfordres af. Bogen kan bruges som hjælpemiddel og inspirationskilde af alle, der kæmper med disse udfordringer.

  Etik i organisationer er udgivet både som trykt bog og som e-bog.
   
 • Gitte Haslebo viser i Relationer i organisationer – en verden til forskel (2004) nye metoder til, hvordan vi i organisationer kan være med til at skabe en social verden, som vi både kan lide at arbejde i, og som giver os muligheder for at indgå i respektfulde relationer til hinanden.

  Det hverdagssprog, vi møder hinanden med på arbejdspladsen, har ofte utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer. Der er brug for nye begreber, der kan indgå i et mere respektfuldt, rummeligt og kraftfuldt sprog.

  I bogen problematiserer forfatteren de gængse metoder til at fremme personlig udvikling, løse problemer og afgøre konflikter. I stedet præsenteres nye metoder, der bedre kan føre til de ønskede resultater. Bogen igennem omsættes de systemiske, anerkendende, narrative og socialkonstruktionistiske begreber til konkret praksis. Bl.a. ved hjælp af illustrative historier, der belyses både fra lederens, medarbejderens og konsulentens perspektiv.

  Relationer i organisationer er også udgivet som lydbog og e-bog.
   
 • Erhvervspsykologi i praksis. Metoder til fælles bevægelse fra 2003 er redigeret af Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen. Bogens fem forfattere svarer på de overordnede spørgsmål om, hvad man stiller op, når samarbejdet knirker, når lederen er overbelastet, når kvalifikationerne forældes, når ledelsesopgaverne ændres, når fusionen rammer? Der svares i form af konkrete eksempler, nye tanker, nyttige metoder og praktiske fif. Forfatterne viser, hvordan systemiske begreber og metoder kan bruges til at skabe energi, gensidig anerkendelse, fælles bevægelse, tro på fremtiden og – ikke mindst – gode resultater
   
 • Gitte Haslebo (Red.) og Kit Sanne Nielsen beskriver i Konsultation i organisationer. Hvordan mennesker skaber ny mening (1997, 2007), hvordan systemiske nøglebegreber kan omsættes i praksis. Bogen er en inspirationskilde for alle konsulenter, ledere og medarbejdere, der er interesserede i nye metoder til at iscenesætte individuelle og kollektive læreprocesser som en integreret del af organisationsudviklingen. Forfatterne beskriver blandt andet, hvordan man i organisationer kan lære at se en hændelse eller et problem ud fra mange ligeværdige synsvinkler. Forfatterne viser, hvilke erkendelsesprocesser, der fører konsulenterne frem til de valg, de træffer om interventioner i organisationer.

   


Video/andet

 Bibliografi

Bøger:

 • Haslebo, G. (Red.) & Nielsen, K.S. (1997). Konsultation i organisationer - hvordan mennesker skaber ny mening. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, G. (1998). Erhvervspsykologi – et nyt arbejdsfelt inden for psykologien. I Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (Red.), Erhvervspsykologi i praksis - metoder til fælles bevægelse, 15-59København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, G. (1998). Organisationskonsultation, når virksomheder fusioneres. I Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (Red.), Erhvervspsykologi i praksis - metoder til fælles bevægelse, 103-149København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (1998). Organisationsförändring. Lund: Studentlitteratur.
 • Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (2000). Systems and Meaning – Consulting in Organizations. London: Karnac Books.
 • Haslebo, G. (2004). Relationer i organisationer – en verden til forskel. Virum: Dansk Psykologisk forlag.
 • Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2007). Etik i organisationer – fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, G. (2010). Fra soloansvar til samskabelse og en relationel etik. I Kürstein, S. (Red.), Selvledelse og fællesskaber – Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv, kap. 5. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Haslebo, G. & Haslebo, M.H. (Red.) (2010). Nye veje for journalistik – Når sprog skaber virkeligheder. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2012). Practicing Relational Ethics in Organizations. Ohio: TAOS Institute Publications.
 • Haslebo, G. & Lund, G.E. (2013). Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I Brinkmann, S. & Andersen, M.F., Nye perspektiver på stress. Århus: Forlaget Klim. 
 • Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014). Relationsudvikling i skolen. København: Dansk Psykologisk Forlag. 

 

Artikler:

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.