Lotte Lüscher

Lotte Lüscher

Om forfatteren

Lotte er cand.psych.-aut. og ph.d. i ledelse. Hun er ekstern lektor ved Aarhus Universitet og forfatter til bøger og artikler om ledelse. I 2005 stiftede Lotte konsulentfirmaet Clavis, hvor hun er fungerende direktør og ledelseskonsulent. Lotte arbejder primært som ledelseskonsulent i danske virksomheder med udvikling af lederteam og ledere. Som konsulent er hun særligt optaget af kompleksitet, ledelse gennem paradokser og den flertydige organisation, som ledere skal navigere i.

Clavis: www.clavis.dk

Profil (Clavis): www.clavis.dk/om-clavis/konsulenter/lotte-luscher

Kontakt: lotte@clavis.dk


Det siger forfatteren om bogen Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet (2012)

Derfor skrev jeg bogen:
”Bogen er skrevet, fordi jeg oplever en del ledere, som kommer til kort i den socialkonstruktionistiske ledelsesstil. Vi har i mange år haft positiv psykologi, den anerkendende tilgang, de konsultative værktøjer og medarbejderens selvledelse som mantra i managementlitteraturen. Ledere har brug for at kunne gå ud og ind ad forskellige ledelsespositioner og indtage den lederrolle, der matcher organisationen, medarbejderne og den strategi, der er i færd med at blive implementeret. Ledere skal være fleksible OG stå fast, de skal være lyttende/empatiske OG retningsvisende/styrende. De skal gå foran OG holde sig i baggrunden. Og så skal de bruge deres styrker OG styrke deres svagheder i lederskabet.”

Mine inspirationskilder:
”Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som blev gennemført på LEGO, hvor lederne følte sig paralyseret i de mange modsatrettede krav mellem fornyelse og stabilitet og mellem relationsfokus og bundlinjefokus i deres ledelsesindsats. LEGO-lederne ansporede mig til at udvikle et ledelsesbegreb, der baserede sig på at bevare handlekraften i de mange modsatrettede krav, som ikke umiddelbart lægger op til enkle løsninger. Et ledelsesbegreb, som i al sin kompleksitet matcher den organisatoriske kompleksitet, lederne agerer i. Teoretisk gør bogen derfor op med Quinn og Camerons tanker om competing values. Quinn og Cameron lægger op til paradoks-tænkning om ledelse, men lander i typologiseringer, og skriver at nogle ledere er igangsættere andre afsluttere osv. I min bog forsøger jeg at holde kompleksiteten og tale om ledelse som en måde at indtage nyttige positioner på – fremfor at blive ét med en position og dermed lande i en essentialistisk forståelse af ledelse, hvor god ledelse blot er at kende de forskellige ledelsestyper. Ledelse er ikke at blive ét med sin foretrukne type – men tværtimod at kunne gå ind og ud af forskellige nyttige og understøttende positioner i forhold til den opgave, der skal løses.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Under skrivningen var jeg på jagt efter at finde svaret på, hvordan paradokserne skal løses. Jeg spurgte den amerikanske ledelsesguru, Robert Quinn, som har forsket i ledelsesparadokserne, om paradokset skal løses, eller vi blot skal leve i det og acceptere, at vi ikke kan komme ud af det. Det korte svar lød: ”Dear Mrs Lüscher, it can be both!”. Jeg har siden fundet ud af, at man bliver nødt til at finde veje i paradokset; paradokset kan ikke løses; men som F. Scott Fitzgerald engang sagde: ”The test of a first rate intelligence is the ability to hold two opposing ideas in mind at the same time and still retain the ability to function. One should for example be able to see that things are hopeless yet be determined to make them otherwise” – så vi må handle os ud af paradokset OG paradokset kan ikke løses.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Jeg arbejder hver dag med ledere og ledergrupper, som genkender umulighederne i lederskabet. Umulighederne, flertydighederne, ambivalenserne, kompleksiteten og paradokserne er grundlaget for at bedrive ledelse, snarere end en fejl eller manglende overblik i toppen af organisationen. Paradokserne er et vilkår for organisationer. Det er interessant at hjælpe organisationer til at finde veje i det og acceptere – samt hjælpe deres organisationer til at acceptere – at organisationen både skal spare og udvikle sig, at den på én gang skal have faste arbejdsprocedurer OG tage stilling i hver enkelt sag, osv. Vi skal kunne handle med intention ind i det ukendte. Det danske forsvar er et godt eksempel: De har stort fokus på at opnå resultater gennem ledelse og har paradoksledelse som deres ledelsesgrundlag for at skabe resultater – og sikre mennesker i organisationen samtidig.”

Mine forbilleder:
”Som rettesnor for god ledelse – er jeg ganske imponeret af Chzikzentmihaleys tanker. Han skrev: ”Act always as if the future of the universe depended on what you did, while laughing at yourself for thinking that whatever you do makes any difference… It is this serious playfulness, this combination of concern and humility, that makes it possible to be both engaged and carefree at the same time.” – Jeg tror det er et rigtig godt udgangspunkt for god ledelse. At være selvhøjtidelig og ydmyg.”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • I bogen Ledelse gennem paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet (2012) præsenterer Lotte paradoksledelse som et ledelsesbegreb, der bygger bro mellem to tilsyneladende modstridende ledelsesparadigmer: moderne ledelse og postmoderne ledelse.I Ledelse gennem paradokset viser Lotte gennem cases og praktiske øvelser, hvordan lederen kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens. En hovedpointe er, at paradokser er paradoksale: umulige at komme ud af og umulige at være i. Derfor guider bogen lederen til at forholde sig til sine paradoksale roller og opgaver – og skabe handlekraft midt i paradokset.Lotte konstaterer, at håndteringen af kompleksitet står som en central ledelsesopgave, og derfor anses kompleksitet i bogen som et grundvilkår, frem for som noget der blot skal reduceres og eksekveres. For selvom kompleksiteten og forvirringen kan reduceres midlertidigt gennem regler, procedurer og stabile arbejdsgange, så skabes der samtidig et behov for fleksibilitet, nytænkning, kreativitet og udforskende adfærd i organisationen. Dette er, ifølge Lotte, de paradoksale og grundlæggede vilkår, som ledelse i dag må rumme. I denne bog præsenterer hun derfor et ledelsesbegreb, der rummer begge poler.

  Bogen henvender sig primært til ledere, som søger en dybere forståelse af, hvad det er for en disciplin, de udøver, men vil kunne give inspiration til alle, der interesserer sig for ledelsesområdet. Lottes hensigt er at give læseren et grundlag for at reflektere over egen ledelsespraksis med særligt fokus på organisatorisk kompleksitet, dobbelttydigheder og paradokser.

  Anmeldelser:

  • ”Den er logisk opbygget, sprogligt til at kapere og hvert af de 13 kapitler afsluttes med gode spørgsmål til overvejelse… Jeg anbefaler, du og dit team giver jer tid i det spirende forår til denne bog!” Steen Jonsson Agger, Plenum nr. 2, marts 2013.
  • ”Jeg kan varmt anbefale Ledelse gennem paradokset. Bogen er velskrevet og nuanceret. For mange ledere og konsulenter vil den være en øjenåbner… kan bruges som et helt konkret redskab til analyse af lederes og ledergruppers praksis i komplekse situationer og deres mulige veje til at forandre disse.” Henning Strand, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 2, 2013.

Video/andet

Følgende tre videoer, hvor Lotte Lüscher fortæller om paradokser i ledelse, er delt på hjemmesiden www.lederindsigt.dk med beskrivelsen: ”Lær hvordan du finder din ledelsesposition, hvordan du bruger metoden i forhold til dine medarbejdere og prøv en enkelt øvelse, der giver dig et indblik i dine ledelsestyrker og identificerer områder, hvor du med fordel kan lægge en større indsats.”


Bibliografi

 • Lüscher, L.S. (2006). The Social Construction of Organizational Change Paradoxes. I Organizational Change Management, vol. 19, 4.
 • Lüscher, L.S. (2007). Fusionens menneskelige aspect. I JCVU bladet, december.
 • Lüscher, L.S. (2008). Organizational Change and managerial Sensemaking at the Lego Company. I Academy of Management Journal, vol. 51, nr.2.
 • Lüscher, L.S. (2009). Working through paradox – an action research on sensemaking at the Lego Company. VDM Verlag, München 2009.
 • Lüscher, L.S. (2012). Ledelse gennem Paradokset. Om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lüscher, L.S. (2013). Ledelse er at vælge flere veje uden at fare vild. I Lederweb, 30. august.
 • Lüscher, L.S. (2014). Skoleledelsens balancekunst – ledelse i paradokser. I Skolen i morgen, nr. 4, januar.
 • Lüscher, L.S., Asmussen, T. & Vestergaard, B. (2005). Ledelse i landbruget. Aarhus: Landbrugsforlaget.
 • Lüscher, L.S. & Stærk, A. (2008). Ledelse i det postmoderne – hvordan gør man det? I Erhvervspsykologi, vol. 6, nr. 3, september.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.