Benedicte Schilling

Benedicte Schilling

Om forfatteren

Benedicte Schilling er uddannet cand.psych. og specialist i børne- og familiepsykologi samt supervision. Hun er direktør i det engelskbaserede firma Schilling CTS Ltd., der specialiserer sig i at træne og professionsudvikle ledere og medarbejdere i såvel det offentlige som det private. Firmaet tilbyder desuden deres bistand til konsultations- og udviklingsopgaver.

Benedicte har i 25 år arbejdet i det socialpsykiatriske område med udstødte børn, unge, voksne og familier. Hun har gennem 20 år trænet og uddannet en række professionelle i supervision – blandt andrepsykoterapeuter, socialrådgivere, familiebehandlere, psykologer, AKT-lærere, PPR-medarbejdere, socialforvaltninger, regionsafdelinger, døgninstitutioner for både børn og unge, rådgivningsklinikker og institutioner for borgere med socialpsykiatriske og andre særlige behov/handikaps. Derudover har Benedicte undervist psykologer i supervision på akkrediteringsuddannelser i Dansk Psykolog Forening, og hun er supervisor på Diplomuddannelsen i Systemisk Familiebehandling, Professionshøjskolen.

Hun har, i samarbejde med Anglia Ruskin University, Cambridge, skabt to ECTS-akkrediterede diplomuddannelser i systemisk tilgang og metode. I 2008 stiftede Benedicte Psykologfagligt Selskab for Supervision i Dansk Psykolog Forening, som hun siden har været formand for.

Benedicte er desuden forfatter til en række faglige og debatskabende artikler, oversættelser, undervisningsmaterialer og bøger – hovedsagligt om børn- og ungepsykiatriske emner og systemisk supervision.

Hjemmeside: 
www.schillingcts.com

Kontakt: bs@schillingcts.com
 Det siger forfatteren om Systemisk supervisionsmetodik (1997, 2005) og Systemisk supervision (1997)

Derfor skrev jeg bøgerne:
”Da jeg skrev bøgerne tilbage midt i 1990’erne, og fik dem udgivet i 1997, fandtes der ingen bøger på dansk om den systemiske tilgang til supervision, selvom rigtig mange professionelle var begyndt at praktisere supervisionsmetoder baseret på denne tilgang. Det var bl.a. anvendelsen af den norske Professor Tom Andersen (Tromsø Universitet, Norge) og hans Reflekterende Team-model, der satte denne udvikling i gang i Danmark. Metoden kunne med fordel benyttes i supervision, som fandt sted i gruppemiljøer, og som bestod af professionelle fra forskellige faggrupper, der skulle uddannes og superviseres sammen (tværfaglige teams) og skulle kunne inspirere hinanden til refleksion over faglighed på trods af ofte store forskelligheder i professionsområder, professionsanciennitet og opgavetyper med borgerne. På dette tidspunkt var supervision et uddannelsesrum, der havde bredt sig fra noget, kun psykoterapeuter, psykologer og psykiatere fik, til noget som en lang række andre faggrupper modtog regelmæssigt som led i kvalificeringen af deres arbejde. En anden udvikling på dette tidspunkt i Danmark var etableringen af en lang række diplomuddannelser på private og offentlige uddannelsessteder for træning af behandlere og andre professionelle med borgeropgaver i systemisk tilgang, og her skulle de studerende socialiseres ind i den systemiske tilgang bl.a. ved at blive tilbudt supervision fra en systemisk orienteret supervisor. Begge dele skabte et behov for mere viden om og beskrivelse på dansk af den systemiske tilgang til og forståelse af supervision, læring og professionelle udviklingsprocesser. Mine bøger om systemisk supervision blev og bliver derfor anvendt som inspirerende faglitteratur på en række af disse uddannelser.”   

Mine inspirationskilder:
”Dengang jeg udgav de to bøger om systemisk supervision og systemisk supervisionsmetode fandtes der ingen lærebøger om dette tema, hverken på det danske marked eller egentligt på det internationale marked. Det har heldigvis ændret sig sidenhed, hvor der nu er udgivet en del både akademisk/forskningsbaseret og erfaringsbaseret/praksisorienteret litteratur om emnet internationalt, men fortsat kun i begrænset omfang på dansk. Det motiverede mig til at skrive bøgerne, at det var vigtigt, at der var nogle lærebøger, der både kunne indføre læseren i den systemiske tilgang til supervision, læring og uddannelse men også specifikt kunne fortælle den fantastiske historie om udviklingen i den systemiske tilgang og de forskningsmæssige, praksisnære pædagogiske og metodiske landvindinger, der frem til i dag stadig lægger grunden til en systemisk tilgang til supervision. Det, man opdagede igennem disse årtier om bl.a. de læringspædagogiske forudsætninger for succesfuld supervision, har skabt et grundlag for en kreativitet i supervisionsarbejdet, som sidenhen – også uden for det systemiske miljø – har påvirket videreudviklinger af supervisionsområdet, dets erkendelses- og opmærksomhedsfelter. Det var mit håb med bøgerne i sin tid bl.a. at illustrere nogle af de hovedtemaer og viden fra forskningen, der understøttede den vedvarende metodeudvikling i de systemiske supervisionstilgange tilbage fra 1950’erne og fortsat frem til i dag – fx viden om, hvordan man forhandler kontrakter og skaber optimale rammer for supervision samt optimerer eksistensen af et kvalificeret lærings- og refleksionsfremmende indhold i supervisionsprocesser, der i dag vedvarende skal tilpasses et forandrende, moderne arbejdsmarked med behov for fortsat professionsudvikling hos bl.a. de systemiske praktikere.” 

Det er jeg særlig stolt over:
”Det hele startede egentlig med, at vi havde lavet kontrakt om, at jeg skulle udgive en enkel bog. Men da manuskriptet var færdigt, valgte forlaget og jeg i fællesskab at dele manuskriptet op i to bøger, hvilket var meget spændende, men udsatte udgivelsen med ca. et halvt års tid. Den ene bog (Systemisk supervision) skulle tage et historisk, teoretisk og forskningsmæssigt udgangspunkt for at få beskrevet den spændende historie, som var sket siden 1950’erne i systemisk supervision. Den anden bog (Systemisk supervisionsmetodik) skulle mere fungere som en inspiration til praktikere, der gerne ville have nogle håndtag til en systemisk supervisionspraksis. Det var nok et godt valg, at vi delte manuskriptet op i to udgivelser, for efterfølgende er praksis-bogen blevet genoptrykt et antal gange, fordi den som et lidt tidløst dokument frem til i dag har kunnet inspirere også unge systemikere i deres supervisionsarbejde. I 2013 blev bogen endelig udgivet som e-bog og kan derfor nu købes i lang tid fremover til inspiration for den interesserede læser.” 

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det giver mig værdi i hverdagen i mit arbejde, når jeg kan være med til at inspirere professionelle til at udvikle sig i deres faglighed på en sådan måde, at det kommer dem selv og de borgere, som de har opgaver i forhold til, til gavn. Når jeg kan konstatere, at professionelle ændrer position i deres arbejde med mennesker, så varmer det mit hjerte og stimulerer min forstand. Hvordan denne proces lykkes, er det, der optager mig mest i disse år i det arbejde, jeg laver til daglig, og i de opgaver jeg løser for enkeltpersoner samt offentlige og private organisationer. Jeg arbejder i dag rigtig meget med professionsudvikling bl.a. som resultat af god supervision på forskellige måder ud fra devisen: Hvis det lykkes at påvirke en enkel professionel medarbejder/leder i en god retning, så vil i hundredvis, ja måske endda tusindvis af vores borgere få gavn heraf sidenhen i mødet med netop denne professionelle gennem vedkommendes karriere.”

Mine forbilleder:
”Jeg respekterer alle de mange mennesker fra hele verden, som har været med til at præge mig gennem en lang karriere i mit fag, herunder som supervisor og i min forståelse af professionsudvikling. Doctor of Science Peter Lang i London, UK (KCC), har været min mentor og supervisor gennem hele min karriere. Professor Emeritus of Psychology Rom Harré ved Oxford University, UK, og Professor of Communication, Professor Dr. Vernon Cronen, University of North Carolina Wilmington, USA, har været inspiratorer gennem hele mit udviklingsforløb til den, jeg er i dag. Senest er jeg inspireret af – og samarbejder med – bl.a. Professor of Psychology Elizabeth Halloway (Antioch University, Texas, USA), Ph.d. Scott Miller (Institut for Clinical Excellence, Chicago, USA), Professor Michael Helge Rønnestadt (Oslo University, Norge) samt Rodney Goodyear (Adelphi University, New York, USA) om videreudvikling af supervisionstilgange og metoder med fokus på professionsudviklingsaspekter, outcome fokus og forståelse af læringspsykologiske processer i udvikling og kvalitetssikring af professionelles virke overfor borgerne.” 
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Benedictes bog Systemisk supervisionsmetodik (2005) er en brugsbog for supervisorer og supervisander, der giver en introduktion til de systemiske og konstruktivistiske positioner, teorier, metoder og teknikker samt en invitation til læseren, som selv vil gå på opdagelse og lade sig inspirere af de ideer, metoder og forholdemåder, der viser sig hensigtsmæssige at bruge i de forskellige sammenhænge, hvori der superviseres.

  Systemisk supervisionsmetodik henvender sig til dem, der beskæftiger sig professionelt med systemisk supervision i behandlingssystemet, til dem, der ønsker at udvikle deres egen systemiske praksis, samt dem, der arbejder med vejledning, konsultation og coaching.
   
 • Benedicte har desuden forfattet Systemisk supervision: Den systemiske supervisions historie gennem 45 år (1997) (udsolgt fra forlaget).
   


Bibliografi

 • Schilling, B. (2015) (In press). Positionering, professionsudvikling og dansen i pædagogisk vejledning og supervision. Kognition & Pædagogik.
 • Schilling, B., Thormann, I., Olsen, E.R., Olsen, R. & Bryderup, I. (2014). Hvorfor kan jeg ikke få min mor? – om tvangsadoptioner. I Politiken, kronik 7. juni.
 • Schilling, B. (2012).  Udfordringer af PPR-psykologernes supervisionsydelser i en tid med inklusion. I Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 5.
 • Schilling, B. (2012). Supervision og ledelse. I T. Molly-Søholm et. al. (Red.), Systemisk ledelse: Teori og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Schilling, B., Jacobsen, C.H. & Nielsen, J. (2010). Supervision og de 3 K’er. I Dansk Psykolog Nyt, 5. marts.
 • Schilling, B. (2008). Review af Søren Hertz bog Børne- og ungdomspsykiatri. I Dansk Psykolog Nyt, 23. december.
 • Schilling, B. (2008). Voices of Reconciliation: Elspeth McAdam and Peter Lang. I The Journal of Human Systems.
 • Schilling, B. (2005). Systemisk supervisionsmetodik: Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision. 2. udg. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.  
 • Schilling, B. (1999). Socialforvaltningen som kulturmarkør. I Social Politik: Tema integration, nr. 2, april.
 • Schilling, B. (1997). Ludwig Wittgenstein: Bemærkninger om supervision. I Kongressbok: Familjeterapi i Nordiskt Ljus. 4:e Nordiska kongressen i Familjeterapi 23.-25. augusti, Västerås.
 • Schilling, B. (1997). Systemisk supervision. I Kongressbok: Familjeterapi i Nordiskt Ljus. 4:e Nordiska kongressen i Familjeterapi 23.-25. augusti, Västerås.
 • Schilling, B. (1997). Systemisk supervision: Den systemiske supervisions historie gennem 45 år. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Schilling, B. (1997). Systemisk supervisionsmetodik: Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision. 1. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Schilling, B. (1997). Børn fejlanbringes: Model for en total reform af de kommunale forvaltninger. I Politiken, 25. april.
 • Schilling, B. (1994). Kontekstafklaring og kontraktens betydning i socialt sam-arbejde. Private Publication, DISPUK.
 • Schilling, B. (1994). Autopoiesis, Constructivism, CMM Theory & Constructionism: Learning, Change and Development: Working as a Professional in Therapy, Organisations, Management, and Education. Private Publication, DISPUK.
 • Schilling, B. (1994). Ny skoleudtalelseserklæring. I SOS-Bladet, Københavns Kommune.
 • Schilling, B. (1992). Kedelig selvmordsbog – review of the book ”Final Exit” by Derek Humpfrey. I Danish Daily Newspaper.
 • Schilling, B. (1992). Gregory Bateson før og nu: Behandling, poesi & antropologi. Private Publication, DISPUK.
 • Schilling, B. & Holmgren, A. (1992). Epilogue for Harold A. Goolishian. I Fokus på Familien, nr. 2.
 • Schilling, B. (1992). De unges selvmord. I Danish Daily Newspaper.
 • Schilling, B. (1992). Unges ensomhed til døden – midt i samværet med andre. I Danish Daily Newspaper.
 • Schilling, B. (1992). On the Way Towards a Constructivist-Systemic Approach to Live Supervision: A Story about the History about Live Supervision. Candidate Thesis, The Institute of Clinical Psychology, University of Copenhagen.
 • Schilling, B. (1992). Time in Psychotherapy: New Trends and Ideas in Systemic Thinking and Practice. Private Publication, DISPUK.

Unpublished

 • Schilling, B. (1995). Socialkonstruktionistisk metodik: Management, organisation og udvikling
 • Schilling, B. & McAdam, E. (1995). The Contradictory Voices of Abuse

   

Bog E-bog Systemisk supervision medtænker og forbinder erkendelser om menneskets grundvilkår med det postmoderne samfunds præmisser og krav til menneskets omstillingsparathed.

180,00 kr. m/moms
125,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.