Kognition & Pædagogik

Hold dig ajour med de nyeste tendenser og aktuelle temaer i den pædagogisk-psykologiske forskning og praksis.

Kognition & Pædagogik præsenterer den nyeste viden inden for felter som: Læring og kreativitet - Hjerne, psyke og eksistens - Intelligens og kompetenceudvikling - Generel pædagogik og specialpædagogik - Videnskabelige, moralske og æstetiske læreprocesser.

Hvert af de fire årlige numre er skrevet af førende fagfolk og forskere fra ind- og udland. Redaktionen repræsenterer et bredt udsnit af dansk pædagogisk-psykologisk forskning og praksis.

Læs mere

Årgang 2022 | Temaer

Kognition & Pædagogik | Nr. 123

SOSU-uddannelserne

SOSU-uddannelserne, der er Danmarks største erhvervsuddannelse er netop fyldt 30 år. SOSU-uddannelsesområdets betydning stiger i disse år. Det skyldes flere forhold. For det første ser vi et stigende behov for uddannede medarbejdere inden for pleje- og omsorgssektoren. For det andet stiger kompleksiteten i fagets kerneopgave. Det smitter af på de komplekse kompetencebehov, som uddannelserne skal honorere. Samtidig ses en tiltagende kompleksitet i elevmålgruppen, som kalder på en stærk pædagogisk og didaktisk praksis. Samlet set står vi med en situation, hvor der er behov for øget forskning på SOSU-uddannelserne. Med dette temanummer ønsker vi derfor at sætte fokus på nogle af de mange aspekter af læring og uddannelse, der er relevante at undersøge i SOSU-uddannelsernes praksis. Temaredaktør: Micki Sonne Kaa Sunesen og Anne-Birgitte Nyhus Rohwedder (gæsteredaktør)

Kognition & Pædagogik | Nr. 124

Familieskab

Temanummeret sætter fokus på de mange forskellige måder, man skaber familie på i dag – og på de måder, som både den ’gode’ og den ’dårlige’ familie bliver italesat i den offentlige og professionelle debat. På den ene side er ’familie’ i dag et fænomen, der kan tage sig meget forskelligt ud: fra regnbue- og kernefamilier til de mangfoldige familier, der kan opstå, når forældre etablerer nye familier ikke bare en, men flere gange. På den anden side melder spørgsmålet sig om, hvorvidt samfundets normer og forståelser af ’den gode familie’ og ’den dårlige familie’ har ændret sig over tid, og hvordan ’den gode familie’ defineres i forskellige institutionelle og kulturelle sammenhænge (fx skole-hjem, daginstitution-hjem m.m.). Dertil kommer de måder, hvorpå familien diskuteres som et problem: den dysfunktionelle og destruktive familie, der forstås som noget, der enten determinerer livslangt eller noget, man kan bryde med. Temanummeret søger dels at indfange eksisterende praksisser for at gøre familie, dels at skitsere de samfundsmæssige normer, der producerer og reproducerer forståelser af, hvad der er rigtigt og forkert – med ind- og udgrænsninger til følge. Temaet er ikke nyt, men da der er tale om et fænomen i konstant udvikling, er det ubetinget relevant at tage det op igen her i 2022. Temaredaktør: Gerd Christensen

Kognition & Pædagogik | Nr. 125

Nye strømninger i specialpædagogik

Det specialpædagogiske område er under forandring på skole- og dagtilbudsområdet. Det er der mange grunde til særligt at arbejdet med inklusion på mange måder er forfejlet, at udgifterne til de specialpædagogiske områder fortsat er stigende, og at berøringsfladerne mellem almenpædagogiske kontekster og specialpædagogiske kontekster er endnu få. Temanummeret udfolder forskellige perspektiver, som tilsammen indfanger nogle af de mest centrale tendenser på det specialpædagogiske område. Vægten i temanummeret er lagt på at fremlægge bevægelser på områder som forebyggelse, visitationsprocesser, flerfagligt samarbejde med co-teaching som metode, ændrede roller og opgaver hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og nye måder at håndtere inklusionsarbejdet på med brug af mellemformer. Temaredaktør: Micki Sonne Kaa Sunesen

Kognition & Pædagogik | Nr. 126

Professionsdannelse

Velfærdsprofessionerne er vitale for vores samfund. Men de er under pres. Der er udsigt til, at vi i fremtiden kommer til at mangle pædagoger, lærere og sygeplejersker til at løfte vigtige opgaver i samfundet. Hvordan rekrutteres flere til uddannelserne? Hvordan fastholdes studerende og praktiserende professionsudøvere? Hvad opleves som attraktivt og værdifuldt ved disse professioner? Hvad opbygger og nedbryder den professionelle identitet i disse faggrupper? Temanummeret tager udgangspunkt i disse centrale spørgsmål under overskriften professionsdannelse som et udtryk for de idealer, værdier og roller samt viden og faglighed, der knytter sig til professionerne. Dannelsen til en profession og dannelsen i professionerne vedrører ikke alene kompetencer til at udøve specialiserede færdigheder og have en ekspertise på et felt. Det handler også om at bære et professionelt ansvar og træffe ansvarlige beslutninger, der er med til at forme en som fagperson. Dette ansvar kalder på udviklingen af en etisk dømmekraft. Det er særligt disse sider af professionsdannelsen, som dette temanummer sætter fokus på. Temaredaktører: Lea Lund og Thomas R.S. Albrechtsen

Studierabat

Studerende får 50% rabat på abonnementet.