Gerd Christensen (red.)

Gerd Christensen (red.)

Om forfatteren

Gerd Christensen er ph.d. og cand.mag. i psykologi og filosofi samt exam.pæd. Hun er lektor i pædagogik ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Både i sin undervisning og forskning beskæftiger Gerd sig hovedsageligt med pædagogisk psykologi, forskningsmetoder samt videnskabsteoretiske og metodologiske forhold vedrørende humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning.

Hun er meget optaget af anvendelsen af grupper i pædagogisk sammenhæng – blandt andet i forbindelse med længerevarende gruppearbejder, sådan som de anvendes f.eks. i projektarbejde.

Profil (KU): mef.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/83539
 Det siger forfatteren om Den positive psykologis metoder. Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention (2012)

Derfor skrev jeg bogen:
”Sammen med Frans Ørsted Andersen er jeg redaktør på bogen Den positive psykologis metoder. Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention. Bogen blev skrevet, fordi vi mente, at der manglede en samlet publikation om, hvordan man arbejder inden for positiv psykologi. For at nuancere området valgte vi at anlægge en mere kritisk vinkel, hvor positiv psykologi ikke står uanfægtet, men får et produktivt modspil af kritisk psykologi samt af en videnskabsteoretisk diskussion. Jeg er særligt glad for, at vi har valgt denne kritiske tilgang til et felt, der kan have en tendens til at hvile meget i sig selv og af og til kan savne dette modspil.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”Det, der driver mig i mit arbejde, er helt fundamentalt at stille spørgsmål ved alt det, vi tager for givet. Jeg mener, at dette er en af de mest grundlæggende akademiske ’dyder’, som vi har en pligt til at holde i hævd. Af samme årsag er jeg meget inspireret af den franske filosof og idehistoriker Michel Foucault. At spørge ind til tingene er sammen med begejstringen for mit fag noget af det, jeg prøver at videregive både, når jeg skriver, og når jeg underviser.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Gerd har i samarbejde med Frans Ørsted Andersen redigeret Den positive psykologis metoder. Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention (2012), der indeholder bidrag fra en lang række danske og udenlandske eksperter inden for områder. Deriblandt Gerd selv, der har skrevet kapitlet om Den positive psykologis videnskabsteori – kritisk-analytiske betragtninger og medskrevet Introduktion til den positive psykologis metode.

  Den positive psykologis metoder er den første bog på dansk, der beskæftiger sig med dette emne. Den positive psykologi er et forskningsbaseret tværdisciplinært emnefællesskab, der fra forskellige vinkler beskæftiger sig med optimal menneskelig funktion. Derfor er den positive psykologi også et metodeområde kendetegnet ved høj grad af diversitet. Feltet trækker stort set hele viften af eksisterende psykologiske metoder, samtidig med at nye metoder udvikles med stor kreativitet.

  Antologien giver et indblik i en række af de metoder, herunder de nyeste, som feltet benytter sig af. Desuden rummer den artikler, der er forankret i den kritiske psykologi, ligesom den diskuterer, på hvilke måder der er et fællesskab mellem positiv psykologi og kritisk psykologi.

  Den positive psykologis metoder henvender sig til konsulenter, forskere, HR-medarbejdere, ledere, undervisere, psykologer, socialrådgivere og studerende, ligesom den også er tænkt som lærebog, både til masteruddannelses i positiv psykologi på Aarhus Universitet og til faget psykologi på f.eks. lærer-, pædagog-, sygeplejerske-, socialrådgiver-, ledelses- og diplomuddannelser.

  Anmeldercitat:
  • ”Bogen kan helt sikkert anbefales til dem, der generelt vil vide mere om positiv psykologi, og især dem, der ud fra mere videnskabelig vinkel vil forholde sig til den metodik og empiri, der knytter sig til denne spændende psykologiske retning.” Rasmus Alenkær, www.alenkaer.dk.
    


Video/andetBibliografi

 • Christensen, G. (2015). An outline of ethics on the work of Michel Foucault.
 • Christensen, G. (2015), 'Group work'. I L. Rienecker, P.S. Jørgensen, J. Dolin & G.H. Ingerslev (Red.), University Teaching and Learning, s. 189-200. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. & Hansen, N.K. (2015). Introduktion til socialkonstruktionisme: Videnskabsteori og praksis. Frederikshavn: Dafolo.
 • Christensen, G. (2014). Dannelse i individualiseringens tidsalder. I Kognition & Pædagogik24(94), s. 26-34.
 • Christensen, G. & Larsen, J.E. (2014). Etik – dannelse – fællesskab. I Kognition & Pædagogik, (94), s. 2-5.
 • Christensen, G. (2014). Gender and legitimacy in student project groups. Abstract from GRASP 2014, Linköping.
 • Christensen, G. (2014). Gender Constructions and Legitimacy among University Students. Abstract from 2014 Fall Global Psychology Symposium, Los Angeles, USA.
 • Christensen, G. (2014). Psykologiens videnskabsteori: En introduktion. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. & Larsen, M.S. (2014). Viden om vejledning. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Christensen, G. & Andersen, F.Ø. (2013). Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingarbeid og intervensjon. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Christensen, G. (2013). Den positive psykologiens vitenskapsteori – kritisk-analytiske betragtninger. I G. Christensen & F.Ø. Andersen (Red.), Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingsarbeid og intervensjon, kap. 13, s. 223-236. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Christensen, G. (2013). Gruppearbejde. I L. Rienecker, P.S. Jørgensen, J. Dolin & G.H. Ingerslev (Red.), Universitetspædagogik, s. 189-200. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. (2013). Individualiseret struktureret pædagogik: ”Mange intelligenser/Læreplaner”. I Unge Pædagoger, (1), s. 31-43.
 • Christensen, G. & Kauffmann, O.B.V.S. (2013). Indledning. I Kognition & Pædagogik, 23(88), s. 2-5.
 • Christensen, G. & Andersen, F.Ø. (2013). Introduksjon til den positive psykologiens metoder. I F.Ø. Andersen & G. Christensen (Red.), Den positive psykologiens metoder: Forskning, kartleggning, testning, utviklingsarbeid og intervensjon, s. 13-20. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
 • Christensen, G. (2013). Projekt grupper: En undersøgelse af subjektiveringsmekanismer i gruppe- og projektarbejde på universitetsniveau.
 • Christensen, G. (2013). Situeret læring – mellem mesterlære og socialkonstruktionisme. I Kognition & Pædagogik23(88), s. 94-104.
 • Andersen, F.Ø. & Christensen, G. (Red.) (2012). Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention. 2. udg. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Bertelsen, E. & Christensen, G. (2012). Køn og alder som skæbnefællesskaber? I P.Ø. Andersen & T. Ellegaard (Red.), Klassisk og moderne pædagogisk teori. 2. udg., vol. 1, s. 526-538. København: Hans Reitzel.
 • Christensen, G. (2012). Den positive psykologis videnskabsteori – kritisk-analytiske betragtninger. I F.Ø. Andersen & G. Christensen (Red.), Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention, kap. 13, s. 241-255. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Christensen, G. (2012). Howard Gardner. I P.Ø Andersen & T. Ellegaard (Red.), Klassisk og moderne pædagogisk teori. 2. udg., vol. 1, s. 820-823. København: Hans Reitzel.
 • Christensen, G. & Andersen, F.Ø. (2012). Introduktion til den positive psykologis metode. I F.Ø. Andersen & G. Christensen (Red.), Den positive psykologis metoder: Forskning, assessment, test, udviklingsarbejde og intervention, s. 9-16. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Christensen, G. & Larsen, M.S. (2011). Evidence on Guiding and Counseling. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Christensen, G. & Larsen, M.S. (2011). Hvad er vejledning? København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Christensen, G. & Larsen, M.S. (2011). Hvad ved vi om overgangsvejledning. I VejlederForum Magasinet3, s. 13-15.
 • Christensen, G. & Knoop, H.H. (2011). Indledning: Kontrol og frihed. I Kognition & Pædagogik82, s. 2-7.
 • Christensen, G. & Knoop, H.H. (2011). Kontrol og frihed. I Kognition & Pædagogik, 21(82), s. 2-7.
 • Christensen, G. & Bertelsen, E. (2011). Pædagogiske bidrag til forskning i arbejdsliv – en indledning. I G. Christensen & E. Bertelsen (Red.), Pædagogiske perspektiver på arbejdsliv, kap. 1, s. 7-15. Frederiksberg: Frydenlund Academic.
 • Christensen, G. & Bertelsen, E. (Red.) (2011). Pædagogiske perspektiver på arbejdsliv. Frederiksberg: Frydenlund Academic.
 • Christensen, G. (2011). Pædagogiske perspektiver på arbejdsliv. ’Subjekt og læring – et teoretisk bidrag til diskussion af læring i arbejdslivet. I G. Christensen & E. Bertelsen (Red.), Pædagogiske perspektiver på arbejdsliv, kap. 2, s. 17-42. Frederiksberg: Frydenlund Academic.
 • Christensen, G. (2011). Studerendes handlemuligheder i gruppearbejdet – i spændingsfeltet mellem frihed og kontrol. I Kognition og Pædagogik82, s. 8-17.
 • Christensen, G. & Larsen, M.S. (2011). Viden om input, proces og udbytte i grundskolen. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Larsen, M.S., Christensen, G., Tiftikci, N. & Nordenbo, S.E. (2011). Forskning om effekt af uddannelses- og erhvervsvejledning. Et systematisk review. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.
 • Christensen, G. (2010). Kønsmarkører som strategier i studerendes positioneringskampe. I Kvinder, Køn og Forskning, 1/2010, s. 30-40.
 • Christensen, G. (2010). Pædagogikken imellem individualisering og strukturering. I Nordisk Pedagogik, (2), s. 73-86.
 • Christensen, G. (2009). Ansatser til en videnskabsteoretisk og pædagogisk diskussion af den 9. intelligens i folkeskolen. I Kognition og Pædagogik, (71), s. 66-73.
 • Christensen, G. (2009). Evaluering af evalueringer. I DUT, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, (8), s. 10-16.
 • Christensen, G. (2009). Gruppearbejde som redskab til læring. I P. Stray Jørgensen & L. Rienecker (Red.), Studiehåndbogen, s. 102-111. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. (2009). Gymnasieskolens tværfaglige udfordring. I Kognition og Paedagogik, (73), s. 48-57.
 • Christensen, G. (2009). Leder. I Kognition og Pædagogik, (73), s. 2-5.
 • Christensen, G. (2008). Eksamen som en kamp om positioner. I Unge Pædagoger, (5), s. 17-23.
 • Christensen, G. (2008). Individ og disciplinering: Det pædagogiske subjekts historie. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. (2008). IT, evaluering og de selvrefleksive elever. I http//workingprogress.cms.hum.ku.dk, s. 1-21. København: Museum Tusculanum.
 • Christensen, G. (2008). Mit bedste skriveråd. I S. Skov & P.S. Jørgensen (Red.), Skriv godt. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 • Christensen, G. (2008). Psykologien som videnskab og den flerfaglige udfordring. Odense: Psykologilærerforeningen.
 • Christensen, G. (2008). Vejledning – mellem magt og afmagt. I DUT, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, (5), s. 4-9.
 • Christensen, G., & Bertelsen, E. (2007). Køn og alder som skæbnefællesskaber? I P. Østergaard Andersen, T. Ellegaard & L.J. Muschisky (Red.), Klassisk og moderne pædagogisk teori, s. 457-468. København: Hans Reitzel.
 • Christensen, G. (2006). Projektpædagogik og samarbejdskompetencer: Er der en sammenhæng? I DUT, Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, (2), s. 58-62.
 • Christensen, G. (2006). Projektpædagogikkens didaktik: En kritisk diskussion. I Nordisk Pedagogik, (1), 30-47.
 • Christensen, G. (2006). Studieangst og gruppeliv. I Unge Pædagoger, 4/2006, s. 16-24.
 • Christensen, G. (2006). Uro og disciplin til diskussion. I Uro og disciplin i skolen, s. 93-122. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 •  (2005). Indledning: ekskursion i et postmoderne landskab. I T. Bechmann Jensen & G. Christensen (Red.), Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis, s. 7-22. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Christensen, G. (2005). De mange intelligenser til diskussion. I M. Hansen, P.F. Laursen & A.M. Nielsen (Red.), Perspektiver på de mange intelligenser: Introduktion, diskussion, kritik. (s. 93-121). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Christensen, G. (2005). Etiske konstruktioner i det kvalitative forskningsinterview. I T. Bechmann Jensen & G. Christensen (Red.), Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis, s. 293-317. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Christensen, G. (2005). Individualiseringens pædagogik. I Nordiske Udkast33(1), s. 3-18.
 • Christensen, G. & Bechmann Jensen, T. (Red.) (2005). Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Christensen, G. (2003). Konstruktionernes grænse. I Nordiske Udkast, (2), s. 40-58.
 • Christensen, G. & Zahavi, D. (2003). Subjektivitet og naturalisering. I G. Christensen & D. Zahavi (Red.), Subjektivitet og videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede, s. 5-13. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.
 • Christensen, G. & Zahavi, D. (Red.) (2003). Subjektivitet og videnskab: Bevidsthedsforskning i det 21. århundrede. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag.

   

Tidsskrift Visionært og inspirerende pædagogisk-psykologisk tidsskrift. Læs mere om redaktionen bag tidsskriftet KOGNITION & PÆDAGOGIK, udgivelsesplan for 2019 og abonnementspriser mv. her.

475,00 kr. m/moms
Kontakt forlaget for køb

Tidsskrift Kognition & Pædagogik nr. 101 - nr. 3, 26. årgang - september 2016. JUBILÆUMSNUMMER.

140,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

, , , ,
Et godt studieliv kommer ikke af sig selv. Det afhænger af dine valg og handlinger – og ikke mindst af det studiemiljø, du er en del af.
Udkommer Tirsdag 11. maj 2021

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.