Reinhard Stelter

Reinhard Stelter

Om forfatteren

Reinhard Stelter er ph.d. i psykologi og professor i sport- og coachingpsykologi, leder af Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, hvor han desuden forsker og underviser inden for psykologi, coaching, læring, udvikling og ledelse. Han er gæsteprofessor og fagkoordinator på Master of Public Governance ved Copenhagen Business School og Københavns Universitet med ansvar for det obligatoriske modul ”Det personlige lederskab og dialogisk coaching”. Siden 2011 har Reinhard været Course director på Copenhagen Summer University med kurset ”Coaching, Kierkegaard og lederskab”.
Desuden er Reinhard medlem af Advisory Board ved Copenhagen Coaching Center, hvor han desuden arbejder som seniorcoach og underviser på centrets toårige coachinguddannelse.

Reinhard har sideløbende sin egen virksomhed (www.rstelter.dk), hvor han praktiserer som coach og akkrediteret coachingpsykolog samtidig med, at han arrangerer og afvikler workshops og foredrag inden for coaching, personligt lederskab og sportspsykologi. Reinhard er en yderst efterspurgt foredragsholder og workshopleder både i Danmark og udlandet.

Reinhard er medlem af Dansk Psykolog Forening og akkrediteret medlem af International Society for Coaching Psychology. Hans aktuelle forskningsinteresser ligger inden for udvikling og forskningsmæssig afprøvning af en narrativ-samskabende tilgang inden for coaching- og idrætspsykologi. Endvidere har han forsket i identitet og læreprocesser, mindfulness og kropslighed samt motivation og udviklingsprocesser. Reinhard er desuden uddannet psykoterapeut og har en efteruddannelse i idrætspsykologi.

Herudover er Reinhard medlem af Editorial Boards for International Coaching Psychology Review, Coaching – Theory, Research and Practice, International Journal of Mentoring and Coaching, Psychology of Sport and Exercise, Scientific Advisory Council, The Institute of Coaching, Harvard Medical School, tidligere bestyrelsesmedlem i European Mentoring & Coaching Council (EMCC) i Danmark og European Federation of Sport Psychology (FEPSAC) samt siden 2009 Honorary Vice President i International Society for Coaching Psychology, Associate of the TAOS Institute.

Reinhard er forfatter til flere bøger, bl.a. en af Skandinaviens mest succesrige bøger inden for coaching, Coaching – læring og udvikling. Han har forfattet og/eller redigeret mere end 10 bøger og publiceret over 200 artikler i bøger og tidsskrifter – både i Danmark og i udlandet.

Hjemmeside: www.rstelter.dk

Coaching Psychology Unit: www.nexs.ku.dk/coaching

Kontakt: rstelter@nexs.ku.dk


Det siger forfatteren om Tredje generations coaching. En guide til narrativ-samskabende teori og praksis (2012)

Derfor skrev jeg bogen:
”Efter udgivelsen af bogen ”Coaching – læring og udvikling”, som udkom i 2002, og som jeg har været redaktør og forfatter af, har coachingfeltet udviklet sig til et stort arbejdsfelt med stigende professionalisering og længerevarende uddannelser. Som konsekvens af denne udvikling var det nødvendigt for mig at kvalificere coaching og coachingpsykologi yderligere ved at præsentere en forskningsbaseret bog, som samtidig har stor appel til den øvede praktiker. Bogen præsenterer coaching i en videreudviklet form, som lever op til de samfundsmæssige forandringer og de krav der stilles til udviklings- og refleksionsbaserede dialoger.”

Mine inspirationskilder:
”Jeg arbejder med coaching og coachingpsykologi i praksis, teori og forskning og er både nationalt og internationalt en højt anerkendt fagperson inden for feltet. Bogen udfolder min professionelle praksis og min forskning inden for coaching(psykologi) og stiller dermed feltet på et evidensbaseret grundlag.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er særlig glad for, at det lykkedes mig at kombinere det forskningsmæssige med en meget konkret praksis, som giver læseren mulighed for at se, hvordan coaching helt konkret kan udformes.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
Jeg oplever mit arbejde som et stort privilegium, idet jeg er med til at udvikle et forskningsfelt og samtidig have konkret nærvær med mennesker, som selv er interesserede i at blive coach, eller som jeg har samtaler med med henblik på deres egen udvikling som mennesker.”

Mit forbillede:
”Jeg ved ikke, om jeg direkte har et forbillede, men jeg har enorm respekt og beundring for en person som Nelson Mandela, som har været i stand til at tilgive sine tidligere fjender, og som har gjort alt for, at gamle modstandere kunne forsones.”


Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

  • Reinhard har redigeret og bidraget til antologien Coaching – læring og udvikling (2002), der er en af de første danske bøger om coaching.I bogen redegør forfatterne for, hvad coaching er, hvordan coaching kan bidrage til læring og udvikling, hvilken betydning coaching har for ledelse, samarbejde og teamudvikling, og ikke mindst viser metoden, hvordan man kan lære coaching og anvende den i praksis som leder, medarbejder, underviser, træner eller rådgiver.Forfatterne kommer fra såvel idrættens verden som fra erhvervslivet og har hentet deres viden og erfaring fra blandt andet skiløb, supervision, volleyball, lederudvikling, sejlsport og teambuilding. Derfor henvender Coaching – læring og udvikling sig til alle, der interesserer sig for nye strategier inden for læring og udvikling i uddannelsessektoren, i idrætten samt i organisations- og arbejdslivet.Anmeldercitater:
   • ”Coaching er en længe ventet bog, der opsamler viden om og forklarer den gode coaching og samtidig glimrer ved at være skrevet af praktikere til praktikere.” Lene Rikke Bresson, Erhvervsbladet
   • ”Dette er en meget fin bog. Den er solid, den er praktisk relevant, den er teoretisk kompetent og dybt forankret. Den er teoretisk klar, og dens præmisser er klare. Den benytter en pædagogisk formidlingsopbygning, der er klog og interessant: Først lidt teori og praksis, så mere og dybere teori, og så til sidst mere praksis, flere eksempler og mere anvisning.” Steen Hildebrandt, Børsen

 

  • Med Tredje generations coaching. En guide til narrativ-samskabende teori og praksis (2012) udfolder Reinhard et nyt univers for coaching og coachingpsykologi gennem en bearbejdelse af aktuel samfundsforskning, nye læringsteorier og diskurser om det personlige lederskab. Som forfatter ønsker Reinhard at kvalificere den evidensbaserede og reflekterende praksis inden for coaching og coachingpsykologien.Reinhard har funderet bogen på en samfundsmæssig forståelse af coaching: Coaching er blevet så betydningsfuld, fordi samfundet opleves som uoverskueligt og hyperkomplekst. Viden skal nu udformes og anvendes i specifikke kontekster og situationer, og både i privatliv og i det offentlige rum skal vi lære at forhandle os til rette. Coaching kan hjælpe os til at skabe ny viden og mestre sociale forhandlinger. Coaching er dermed en slags fødselshjælp til nye refleksioner og perspektiver.Tredje generations coaching fokuserer på værdirefleksion og identitetsarbejde. Der fokuseres på det narrativ­-samskabende partnerskab mellem coach og coachee: Meninger og betydninger genereres i fællesskab under samtalen, hvor begge parter er på en rejse, og hvor nye fortællinger langsomt udformer sig. Bogen henvender sig derved til den reflekterende praktiker og til alle, der interesserer sig for en videreudvikling af teori og praksis inden for coaching og andre samskabende dialogformer.Tredje generations coaching er også udgivet på engelsk på Springer Verlag: A guide to Third Generation Coaching.

   ​Anmeldercitater:

   • ”Tredje generations coaching sætter en forskningsfaglig standard, som ikke bliver tangeret foreløbig. Den er forfriskende og videreudvikler en ny praksis inden for coaching, hvor Stelter igen gør en pionerindsats. Bogen har internationalt format.” Tobias Dam Hede, Chefkonsulent, ph.d., Rambøll/Attractor
   • ”… Her fremlægges yderst interessante aspekter om coaching som psykologisk disciplin… Hvad kan der siges om coaching i en psykologisk referenceramme, som denne bog ikke nævner?!” Læs hele anmeldelsen af Vibe Strøier i Psykolog Nyt nr. 19, 2012, her: http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/17693.pdf
   • ”… en rigtig velskrevet, seriøs og gedigen lærebog, der stiller krav om fordybelse og eftertanke.” 5 ud af 6 stjerner. Egon Petersen, Danske Kommuner nr. 30, 2012.
   • Reinhard arbejder, i forlængelse af Tredje generations coaching, på bogen Essensen af Tredje generations coaching, som forventes udgivet i 2016.

 

  • Kunsten at dvæle i dialogen. Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching® (2016) inddrager Reinhard tredje generations coaching® i en søgen efter en bæredygtig, frugtbar og åben dialogform, som kan bruges i mange livskontekster.Reinhard forholder sig til de kritiske stemmer, der har rejst sig i forhold til coaching, og som er berettiget, når coaching betragtes som middel til optimering af den enkeltes præstationsræs og som simpelt motivationsinstrument. Han vil give mod til at føre samtaler som del af en (professionel) hverdag. Ikke alle samtaler og dialogtyper er hjælpsomme og nyttige for den enkelte person. Det er vigtigt at forstå såvel den sociale som den organisatoriske ramme for samtalen for at kunne give den værdi og mening.Dialogen er med til at sikre os mennesker et holdepunkt og en integritet i vores måde at agere i verden på. Stopper vi op og dvæler i dialogen, åbner der sig nye muligheder for en grundlæggende forståelse af os selv og hinanden. Hvis vi virkelig lytter til os selv og den anden i dialogen, bliver den ikke et quick fix, men en bæredygtig, meningsfuld samtale, hvor vi kan finde vores etiske ståsted og egne personlige værdier. Læseren bliver inviteret til at føre dialoger, der beriger begge parter – vel vidende, at dialogholderen, fx coachen, har et særligt ansvar for dialogens fremgang.

Anmeldercitater:

 • Vi inviteres på den bedste tur gennem et coachinglandskab, jeg nogensinde har set og oplevet.” Vibe Strøier, specialist og supervisor i psykoterapiog arbejds- og organisationspsykolog
 • Denne lille bog giver i koncentreret og overskuelig form et overblik over hovedtemaet i coaching med dets evige aktualitet: Hvordan taler jeg således, at mine ord befrier – ikke kun fokuspersonen, men også mig selv? Enhver follower af Reinhard Stelter må føle, at den er kærkommen.” Ole Fogh Kirkeby, professor i ledelsesfilosofi på CBS

 

 • Reinhard har skrevet Med kroppen i centrum. Idrætspsykologi i teori og praksis (1999/2012), som er den første danske bog med et samlet overblik over idrætspsykologi i teori og praksis.I bogen fokuserer Reinhard på psykologiske problemstillinger inden for de fire centrale praksisfelter: eliteidræt, bredde­ og motionsidræt, skoleidræt og idræt i rehabilitering og terapi. Forskellige teoritraditioner og deres relevans for idrætspsykologien behandles.Med kroppen i centrum henvender sig til studerende, trænere, instruktører, psykologer og andre med personlig eller professionel interesse for psykologiske teorier og processer i forhold til krop, idræt og bevægelse.Forordet er skrevet af Torben Bundgaard, chefkonsulent hos Danmarks Idræts­-Forbund, og bogen er udkommet som e-bog – lige til at tage med på farten.

Video/andet


Bibliografi

In press

 • Stelter, R. (in press, 2016): Essensen af Tredje generations coaching. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Publikationer (fra 2000 og frem)

 • Paaske Nielsen, L. & Stelter, R. (2015). Motivation til studiegennemførsel: Er coaching svaret? Coachingpsykologi.
 • Ryom, K.E. & Stelter, R. (2015). Football as promotion of active citizenship and identity development: supporting boys in a school with high percentage migration background. I 8th World Congress on Science and Football, Copenhagen, Denmark, 20-23 May, 2015: Program and Abstracts. (s. 177). The WCSF2015 Scientific Committee.
 • Stelter, R. & Ryom, K.E. (2015). Fokus på mening og værdier: Fundamentet for dialoger i talentudvikling. I N.N. Rossing, K. Ryom & K. Henriksen (Red.),Talentudvikling i Sport: Reflekterede Organisationer, Gode Teams og Stærke Atleter, s. 179-191. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 • Stelter, R. (2015). ”I Tried So Many Diets, Now I Want To Do It Differently”: A Single Case Study On Coaching For Weight Loss. I International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being.
 • Stelter, R. (2015). The Coach as a Fellow Human Companion. I Coaching Psychology: Meta-theoretical perspectives and applications in multi-cultural contexts (working title).Springer Science+Business Media B.V.
 • Stelter, R. (2015). Third Generation Coaching: Ein Plädoyer für die Weiterentwicklung einer Dialogform. I R. Wegener, M. Loebbert & A. Fritze (Red.), Coaching in der Gesellschaft von morgen. Forschung und Praxis im Dialog: Forschung und Praxis im Dialog. Heidelberg: Springer-VS.
 • Wikman, J.M., Stelter, R., Petersen, N.K. & Elbe, A-M. (2015). The effects of a team building intervention in young elite football players. I 8th World Congress on Science and Football, Copenhagen, Denmark, 20-23 May, 2015: Program and Abstracts, s. 159. Copenhagen: The WCSF2015 Scientific Committee.
 • Drake, D. & Stelter, R. (2014). Narrative coaching. I J. Passmore (Red.), Mastery in Coaching: A complete psychological toolkit for advanced coaching, s. 65-96, kap. 4. London: Kogan Page Ltd.
 • Jakobsen, M.D., Sundstrup, E., Brandt, M., Kristensen, A.Z., Andersen, K.J., Stelter, R., … Andersen, L.L. (2014). Effect of workplace- versus home-based physical exercise on pain in healthcare workers: study protocol for a single blinded cluster randomized controlled trial. B M C Musculoskeletal Disorders15, 119.
 • Ryom, K.E. & Stelter, R. (2014). Gruppecoaching – at gå i dialog med unge drenge om deres liv: En central intervention i projekt: Unge, holdspil og medborgerskab.
 • Ryom, K.E., Stelter, R. & Plannthin, L. (2014). Gruppecoaching og inklusion af udsatte drenge i skolen. I Kvan – et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen34(100), s. 78-90.
 • Stelter, R. (2014). A Guide to Third Generation Coaching: Narrative-Collaborative Theory and Practice. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V.
 • Stelter, R. (2014). Coaching im Zeitalter der Hyperkomplexität: Third-Generation-Coaching (Keynote lecture). Abstract from Internationalen Coaching-Fachkongress, Olten, Schweiz.
 • Stelter, R. (2014). Fremtidsdrømme: Hvilken vej bør coaching gå? I K. Gørtz & T. Gaihede (Red.), Coaching i Nyt Perspektiv: En metodebog, s. 21-34, kap. 1. København: Hans Reitzel Forlag.
 • Stelter, R. (2014). Reflective practice in talent development: A narrative inquiry of a coaching psychology intervention. I Z. Knowles, D. Gilbourne, B. Cropley & L. Dugdill (Red.), Reflective Practice in the Sport and Exercise Sciences: Contemporary Issues, s. 169-181, kap. 16. London: Routledge.
 • Stelter, R. (2014). The Coach as a Fellow-Human Companion: Building a Trustful Relationship in Coaching Dialogues. I SGSP 4th International Congress of Coaching Psychology 2014: Changing Lives, Changing Worlds – Inspiring Collaboration, s. 58-59. British Psychological Society – Special Interest Group i Coaching Psychology.
 • Stelter, R. (2014). Third generation coaching: reconstructing dialogues through collaborative practice and a focus on values. International Coaching Psychology Review, 9(1), s. 33-48.
 • Wikman, J.M., Stelter, R., Melzer, M., Hauge, M-L.T. & Elbe, A-M. (2014). Effects of goal setting on fear of failure in young elite athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology12(3), s. 185-205.
 • Mortensen, J.R., Henriksen, K. & Stelter, R. (2013). Tales from the future: A narrative investigation of the imagined career paths in young athletes. Sport Science Review, 22(5-6), s. 305-327.
 • Stelter, R. (2013). Coaching som inspiration til dialogbaseret lederskab. I P. Helth (Red.), Lederskabelse: det personlige lederskab, 3 udg., kap. 6, s. 129-140. København: Samfundslitteratur.
 • Stelter, R. (2013). Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv. I H. Eichberg, L. Engel & H. Winther (Red.), Tæt på Kroppen, s. 131-141. Malmö: idrottsforum.org.
 • Stelter, R. (2012). Narrative approaches. I J. Passmore, D. Peterson & T. Freire (Red.), The Wiley-Blackwell Handbook of the Psychology of Coaching and Mentoring, kap. 21, s. 407-425. Chichester: Wiley-Blackwell. (Wiley-Blackwell Handbooks in Organizational Psychology).
 • Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching: En guide til narrativ-samskabende teori og praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2012). Tredje generations coaching – en invitation til nytænkning og faglig udvikling. Coaching Psykologi2(1), s. 11-25.
 • Mortensen, J.R. & Stelter, R. (2011). Crossfit: et nyt motionstilbud i Danmark. I Focus – Tidsskrift for Idræt35(1), s. 26-29.
 • Nielsen, G. & Stelter, R. (2011). Mellem social kreativitet og sportslige kompetencer: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv. I idrottsforum.org, s. 1-16.
 • Stein, I.F. & Stelter, R. (2011). Communication theory. I L. Wildflower & D. Brennan (Red.), The Handbook of Knowledge-Based Coaching: From Theory to Practice, kap. 11, s. 99-108. San Francisco, CA: Jossey-Bass, Incorporated Publishers.
 • Stelter, R. (2011). Kropslig-æstetisk læring: teoretiske refleksioner og anvendelsesperspektiver. I L.E. Damgaard Knudsen, A. Sillesen, D. Varning Poulsen & M. Schmidt (Red.), Kroppen i Læringsrum, s. 59-81. København: Unge Pædagoger (Pædagogisk Filosofi).
 • Stelter, R., Nielsen, G. & Wikman, J.M. (2011). Narrative-collaborative group coaching develops social capital: a randomised control trial and further implications of the social impact of the intervention. I Coaching4(2), s. 123-137.
 • Stelter, R., Nielsen, G. & Wikman, J.M. (2011). Narrativ-samskabende gruppecoaching udvikler social kapital: Kvantitative og kvalitative resultater understreger interventionens sociale indvirkning. I Coaching Psykologi1(1), s. 67-77.
 • Stelter, R. (2011). Talent development through group coaching as a narrative-collaborative practice. I S. Serpa, N. Teixeira, M.J. Almeida & A. Rosado (Red.), Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health: Proceedings of the 13th FEPSAC European Congress of Sport Psychology, vol. 1, s. 156. Madeira: Institute of Sport of the Autonomous Region of Madeira.
 • Wikman, J., Elbe, A-M. & Stelter, R. (2011). The effects of a team building intervention on group integration – social in young elite football. I S. Serpa, N. Teixeira, M.J. Almeida & A. Rosado (Red.), Sport and Exercise Psychology: Human Performance, Well-Being and Health: Proceedings of the 13th FEPSAC Congress of Sport Psychology, vol. 1, s. 156-157. Madeira: Institute of Sport of the Autonomous Region of Madeira.
 • Elbe, A-M., Strahler, K., Krustrup, P., Wikman, J. & Stelter, R. (2010). Experiencing flow in different types of physical activity intervention programs: three randomized studies. I Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, vol. 20, nr. 1, s. 111-117.
 • Lane, D.A., Stelter, R. & Rostron, S.S. (2010). The future of coaching as a profession. I E. Cox, T. Bachkirova & D. Clutterbuck (Red.), The Complete Handbook of Coaching, s. 357-368. London: Sage Publications, Incorporated.
 • Law, H. & Stelter, R. (2010). Multi story. I Coaching at Work5(2), s. 28-33.
 • Stelter, R. & Law, H. (2010). Coaching – narrative-collaborative practice. I International Coaching Psychology Review5(2), s. 152-164.
 • Stelter, R. (2010). Experience-based, body-anchored qualitative research interviewing. I Qualitative Health Research20(6), s. 859-867.
 • Stelter, R. (2010). Narrative coaching: A community psychological perspective. I T.V. Ryba, R.J. Schinke & G. Tenenbaum (Red.), The Cultural Turn in Sport Psychology, s. 335-361. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
 • Stelter, R. (2010). Narrative collaborative group coaching: Intervention and first results form both a randomized control and qualitative study. Abstract from 1st International Congress of Coaching Psychology, London, .
 • Wikman, J.M., Elbe, A-M. & Stelter, R. (2010). Goal setting training reduce fear of failure in young elite athletes?
 • Elbe, A-M., Lintunen, T., Apitzsch, E., Strengell, A-M., Alfermann, D., Bakker, F., … Stelter, R. (2009). Career and employment survey for the former students of the European Master’s Programme in Sport and Exercise Psychology. Abstract from Congrès International de Psychologie du Sport (CIPS): Les Entretiens de l’INSEP, Paris, Frankrig.
 • Lintunen, T., Elbe, A-M., Apitzsch, E., Strengell, A-M., Alfermann, D., Bakker, F., … Stelter, R. (2009). Career and employment survey for the former students of the European Master’s Programme in Sport and Exercise Psychology. Abstract from International Society of Sport Psychology (ISSP) World Congress: Meeting New Challenges and Bridging Cultural Gaps in Sport and Exercise Psychology, Marrakesh, Marokko.
 • Stelter, R. (2009). Coaching as a reflective space in a society of growing diversity – towards a narrative, postmodern perspective. I International Coaching Psychology Review4(2), s. 209-219.
 • Stelter, R. (2009). Experiencing mindfulness meditation – a client narrative perspective. I International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being4(3), s. 145-158.
 • Stelter, R. (2009). Fra selvrefleksion til selvdannelse. I Universitetsavisen, 5, s. 18-19.
 • Stelter, R. (2009). Idrætspsykologi. I Sport, Sundhed og Identitet, 1. udg., s. 41-54. København: Frydenlund Academic (Sport & Sundhed).
 • Stelter, R. (2009). Kropskompetence og sundhed. I Sport, Sundhed og Identitet, s. 29-39. København: Frydenlund Academic (Sport & Sundhed).
 • Stelter, R. (2009). Qualitative research interviewing. I J. Liu (Red.), Methodology of Qualitative Research in Evidence-based Traditional Chinese Medicine, s. 65-76. Beijing: People’s Medical Publishing House.
 • Trangbæk, E., Berg-Sørensen, I. & Stelter, R. (2009). Udvikling af humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsforskning. I A.L. Poulsen, E. Trangbæk, K. Jørgensen & N. Nordsborg (Red.), Forskning i Bevægelse: Et nyt forskningsfelt i et 100-årigt perspektiv, s. 184-209. København: Museum Tusculanum.
 • Wittrock, C., Didriksen, V. & Stelter, R. (2009). Coaching Barometret 2009: En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark. I Personale Chefen, 6, s. 1-16.
 • Stelter, R. (2008). Approaches to enhance body-anchored and experience-based learning. I T.S.S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Red.), Learning Bodies, s. 215-232. Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Stelter, R. (2008). Children’s identity negotiation in sport, movement and games: conceptual framework and case analysis. I H.P. Brandl-Bredenbeck (Red.), Bewegung, Spiel und Sport in Kindheit und Jugend: eine europäische Perspektive, s. 231-246. Aachen: Meyer & Meyer Sport.
 • Stelter, R. (2008). Coaching – samtaler om oplevelser og sam-handlinger i praksis: en fænomenologisk-socialkonstruktionistisk integrationsmodel. I K. Gørtz & A. Prehn (Red.), Coaching i Perspektiv: en grundbog, s. 190-207. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Stelter, R. (2008). Exploring body-anchored and experience-based learning in a community of practice. I T.S.S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Red.), Learning Bodies, s. 111-129. Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Stelter, R. (2008). Learning in the light of the first-person approach. I T.S.S. Schilhab, M. Juelskjær & T. Moser (Red.), Learning Bodies, s. 45-65. Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
 • Winther, H.D. & Stelter, R. (2008). Gypsy or hedgehog? Movement, energy and change in dance therapeutic processes in Dansergia. I Body, Movement and Dance in Psychotherapy3(1), s. 45-56.
 • Klausen, J.M., Stelter, R., Rørth, M.R. & Adamsen, L.Ø. (2007). Regaining a sense of agency and shared self-reliance: The experience of advanced disease cancer patients participating in a multidimensional exercise intervention while undergoing chemotherapy – analysis of patient diaries. I Scandinavian Journal of Psychology48(2), s. 181-190.
 • Stelter, R. (2007). Coaching: a process of personal and social meaning making. I International Coaching Psychology Review2(2), s. 191-201.
 • Stelter, R. (2007). Idrætspsykologi. I F.B. Olsen (Red.), Kulturen og det sociale liv: psykologifagets grundbog, s. 395-420. København: Frydenlund Academic.
 • Stelter, R. (2007). Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv. I idrottsforum.org.
 • Klausen, J.M., Rørth, M.R., Stelter, R. & Adamsen, L.Ø. (2006). The group matters: an explorative study of group cohesion and quality of life in cancer patients participating in physical exercise intervention during treatment. I European Journal of Cancer Care, 15(1), s. 25-33.
 • Klausen, J.M., Tveterås, A., Rørth, M.R., Stelter, R. & Adamsen, L.Ø. (2006). The impact of supervised exercise intervention on short-term postprogram leisure time physical activity level in cancer patients undergoing chemotherapy: 1- and 3-month follow-up on the body & cancer project. I Palliative & Supportive Care4(1), s. 25-35.
 • Stelter, R. (2006). Coaching som hjælp til selvdannelse. I Nyhedsbrev – Copenhagen Coaching Center, 1.
 • Stelter, R. (2006). Embodiment in social constructionism: how does that fit? Abstract from 25th International Human Science Research Conference, Pleasant Hill, CA, USA.
 • Stelter, R. (2006). Idræt som æstetisk oplevelse i handling. I L. Engel, H. Rønholt, C. Svendler Nielsen & H. Winther (Red.), Bevægelsens poetik: om den æstetiske dimension i bevægelse, s. 80-101. København: Museum Tusculanum.
 • Stelter, R. (2006). Sich-Bewegen – auf den Spuren von Selbst und Identität. I Motorik, 29(2), s. 65-74.
 • Stelter, R. (2006). Team development in a relational perspective. I F. Boen, B. De Cuyper & J. Opdenacker (Red.), Current Research Topics in Exercise and Sport Psychology in Europes, s. 47-58. Leuven, Belgien: LannooCampus.
 • Klausen, J.M., Rørth, M.R., Stelter, R., Tveterås, A., Andersen, C., Quist, M., … Adamsen, L. Ø. (2005). The impact of a multidimensional exercise program on self-reported anxiety and depression in cancer patients undergoing chemotherapy: A phase II study. I Palliative & Supportive Care3(3), s. 197-208.
 • Mygind, E., Dietrich, K. & Stelter, R. (2005). En billedanalyse af læringsmiljøet i to undervisningskontekster. I E. Mygind (Red.), Udeundervisning i Folkeskolen: Et Casestudie om en Naturklasse på Rødkilde Skole og Virkningerne af en Ugentlig Obligatorisk Naturdag på Yngste Klassetrin i Perioden 2000-2003, s. 271-295. København: Museum Tusculanum.
 • Stelter, R. (2005). Body-anchored interviewing. Abstract from The sixth annual international, interdisciplinary Advances in Qualitative Methods Conference, arranged by the International Institute for Qualitative Methodology, Edmonton, Canada.
 • Stelter, R. (Red.) (2005). Coaching – læring og udvikling. København: Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
 • Stelter, R. (2005). Erfaring og læring i Naturklassen: Evaluering på basis af analyserne af lærernes undervisningsdagbøger. I E. Mygind (Red.), Udeundervisning i Folkeskolen: Et Casestudie om en Naturklasse på Rødkilde Skole og Virkningerne af en Ugentlig Obligatorisk Naturdag på Yngste Klassetrin i Perioden 2000-2003, s. 232-256. København: Museum Tusculanum.
 • Stelter, R. (2005). Hvad er teamudvikling?: Afsluttende refleksioner. I R. Stelter & M. Bertelsen (Red.), Team – Udvikling og Læring, s. 265-276. København: Dansk Psykologisk Forlag. (Erhvervspsykologiserien).
 • Stelter, R. (2005). Idrætspsykologi. I T. Koester & K. Frandsen (Red.), Introduktion til Psykologi: Teori – Anvendelse – Praksis, s. 507-528. København: Frydenlund Academic.
 • Stelter, R. (2005). Idrætspsykologi i praksis. I P. Hassmén, N. Hassmén & J. Plate (Red.), Idrætspsykologi, s. 286-289. København: Frydenlund Academic.
 • Stelter, R. & Roessler, K.K. (2005). Introduction. I R. Stelter & K.K. Roessler (Red.), New Approaches to Sport and Exercise Psychology, s. 7-12. Oxford: Meyer.
 • Stelter, R. & Bertelsen, M. (2005). Introduktion. I R. Stelter & M. Bertelsen (Red.), Team – Udvikling og Læring, s. 11-18. København: Dansk Psykologisk Forlag (Erhvervspsykologiserien).
 • Stelter, R. (2005). Lærerens deltagelse i børns læring: Pædagogisk praksis i Naturklassen. I Nordisk Pedagogik25(4), s. 357-371.
 • Stelter, R. (2005). New approaches to exercise and sport psychology: Critical reflections and useful recommendations. I R. Stelter & K.K. Roessler (Red.), New Approaches to Sport and Exercise Psychology, s. 13-30. Oxford: Meyer.
 • Stelter, R. & Roessler, K.K. (Red.) (2005). New Approaches to Sport and Exercise Psychology. Oxford: Meyer.
 • Stelter, R. (2005). ”At motionere og arbejde – det er det, der betyder noget i mit liv!”: Om idræt og afhængighed. I Psyke & Logos26(1), s. 153-172.
 • Stelter, R. (2005). Sundhedskompetence. I S. Hermann (Red.), Det Nationale Kompetenceregnskab: Hovedrapport, s. 133-143. København: Undervisningsministeriet.
 • Stelter, R. & Bertelsen, M. (Red.) (2005). Team – Udvikling og Læring. København: Dansk Psykologisk Forlag. (Erhvervspsykologiserien).
 • Stelter, R. (2005). Teamudvikling gennem fælles praksis og narrativer. I R. Stelter & M. Bertelsen (Red.), Team – Udvikling og Læring, s. 21-58. København: Dansk Psykologisk Forlag. (Erhvervspsykologiserien).
 • Hunger, I., Sparkes, A. & Stelter, R. (2004). Qualitative methods in sport sciences: A special FQS issue. Historical Social Research-Historische Sozialforschung29(3), s. 192-204.
 • Stelter, R. (2004). Coaching – a medium for learning and developing. I P. Jørgensen & N. Vogensen (Red.), What’s Going on in the Gym? Learning, Teaching and Research in Physical Education, s. 178-189. Odense: Institute of Sports Science.
 • Stelter, R. (2004). Coaching: A medium for learning and developing. I Athletike Psuhologia, (1), s. 17-27.
 • Stelter, R. (2004). Embodiment & learning. I AGORA, 6.
 • Stelter, R., Stambulova, N. & Roessler, K.K. (2004). Sport Psychology: an interface with other areas of psychology. Abstract from Nordisk Psykologi Kongres, Copenhagen, Danmark.
 • Blæsild, K. & Stelter, R. (2003). Psychological and social consequences of career transition out of professional football – a multiple case study. I R. Stelter (Red.), New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003. Copenhagen: Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Hunger, I., Sparkes, A. & Stelter, R. (Red.) (2003). Qualitative methods in various disciplines IV: Sport sciences. I Forum Qualitative Sozialforschung4(1).
 • Scoliers, G., Stelter, R. & Auweele, Y.V. (2003). Cheating and fair play in sport – study of literature. I New approaches to exercise and sport psychology – theories, methods and applications. Book of abstracts: XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003. Copenhagen: Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Stelter, R. & Rønholt, H. (2003). Børn og idræt: et psykosocialt perspektiv. I Focus – Tidsskrift for Idræt27(5/6), s. 30-37.
 • Stelter, R., Balague, G., Haugen, R. & Trolle, M. (2003). Coaching: leadership style in change. I New Approaches to Exercise and Sport Psychology: Theories, Methods and Applications. Institute of Exercise and Sport Sciences.
 • Stelter, R. (2003). Coaching: a medium for learning and developing. I Research Unit Physical Education: Leisure and Sport, s. 7. University of Southern Denmark.
 • Stelter, R. (Red.) (2003). Coaching: lärande och utveckling. Malmö: Liber AB.
 • Stelter, R. & Eiberg, S. (2003). Coaching av individer. I R. Stelter (Red.), Coaching: Lärande och Utveckling, s. 45-70. Malmö: Liber AB.
 • Stelter, R. (2003). Coaching i akademia. I Universitetsavisen, 10, s. 10-11.
 • Stelter, R., Hansen-Skovmoes, P. & Rosenkvist, G. (2003). Coachingtekniker. I R. Stelter (Red.), Coaching: Lärande och Utveckling, s. 189-206. Malmö: Liber AB.
 • Stelter, R. (2003). Future perspectives for a possible state-of-the-art in sport and exercise psychology. I E. Apitzsch & G. Shilling (Red.), Sport Psychology in Europe: FEPSAC – an Organisational Platform and a Scientific Meeting Point, s. 74-85. Biel, Switzerland: FEPSAC/European Federation of Sport Psychology (FEPSAC Monograph Series, Vol. #2).
 • Stelter, R. (Red.) (2003). New Approaches to Exercise and Sport Psychology – Theories, Methods and Applications: Book of Abstracts. XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, 22-27 July 2003. Copenhagen: Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Stelter, R. (2003). New approaches to sport psychology: critical reflections. Abstract from XIth European Congress of Sport Psychology, Copenhagen, Danmark.
 • Stelter, R., Sparkes, A. & Hunger, I. (2003). Qualitative research in sport sciences: an introduction. I Forum Qualitative Sozialforschung4(1).
 • Stelter, R. & Blæsild, K. (2003). Symposium 14: Career development in sport: Participants in the symposium on career transition in sport. I New Approaches to Exercise and Sport Psychology: Theories, Methods and Applications. Institute of Exercise and Sport Sciences.
 • Stelter, R. (2003). Vad är coaching? I R. Stelter (Red.), Coaching: Lärande och Utveckling, s. 19-44. Malmö: Liber AB.
 • Dietrich, K., Jacobsen, C., Mygind, E. & Stelter, R. (2002). A weekly nature day in a Danish ‘Folkeskole’: an educational setting. I K. Dietrich (Red.), Socialisation and the Social Change in Movement Culture and Sport, s. 266-290. Copenhagen: Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Rønholt, H. & Stelter, R. (2002). Hvad er vigtigt for børn at lære i idrætstimerne?: Om fagformål, didaktik og realisering af idræt som fag i skolen. I Kvan – et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen22(62), s. 61-75.
 • Stelter, R. (2002). Afslutning. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 261-263. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2002). Bevægelsens betydning i børns identitetsudvikling: Teoretiske refleksioner og analyse af en case. I Nordic Psychology54(2), s. 129-144.
 • Stelter, R. (Red.) (2002). Coaching: læring og udvikling. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. & Eiberg, S. (2002). Coaching af individer. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 45-68. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2002). Coaching og kropslig læring. I K.K. Roessler (Red.), Krop & Læring, s. 143-159. Århus: Klim.
 • Stelter, R. (2002). Coaching og ledelsesteorier. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 131-147. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2002). Coaching og læringsteorier. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 149-177. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R., Hansen-Skovmoes, P. & Rosenkvist, G. (2002). Coachingteknikker. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 233-248. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2002). Embodied social negotiation: a case study on socialisation and identity in children’s play. Abstract from XXIIth International Human Science Research Conference, Victoria, British Columbia, Canada.
 • Stelter, R. (2002). Hvad er coaching? I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 21-44. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. & Rønholt, H. (2002). Idræt: følelsernes rum. I Kvan – et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen22(62), s. 106-117.
 • Stelter, R. (2002). Introduktion. I R. Stelter (Red.), Coaching: Læring og Udvikling, s. 13-17. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Stelter, R. (2002). Kropskompetence. I Nøglekompetencer: Forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. Dokumentationsrapport, s. 213-224. København: Undervisningsministeriet.
 • Stelter, R. (2002). Mellem verdensudforskning og iscenesættelse: legens betydning i børneidræt. I Psyke & Logos23(2), s. 412-436.
 • Stelter, R. (2002). The Danish children and youth institution as a setting for learning and identity processes. I K. Dietrich (Red.), Socialization and the Social Change in Movement Culture and Sport, s. 100-122. Copenhagen: Institut for Idræt, Københavns Universitet.
 • Mygind, E., Stelter, R., Dietrich, K. & Jacobsen, C. (2001). Rødkildeprojektet – en ugentlig naturdag i folkeskolen: Et forskningsprojekt om at inddrage natur- og uderummet i den skemalagte undervisning. I Focus – Tidsskrift for Idræt, 6, s. 241-245.
 • Stelter, R. (2001). Anm. af: Josselson, Ruthellen & Lieblich, Amia (eds.) (1999). Making meaning of narratives. Vol. 6 – The narrative studies of lives. Thousand Oaks: Sage. Nyhedsbrev fra Center for Kvalitativ Metodeudvikling v/ Psykologisk Institut, Århus Universitet, 30, s. 73-75.
 • Stelter, R. (2001). Anm. af: Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. (1999). Designing qualitative research. Newbury Park/London: Sage. Nyhedsbrev fra Center for Kvalitativ Metodeudvikling v/ Psykologisk Institut, Århus Universitet, 30, s. 76-77.
 • Stelter, R. (2001). Coaching: situationsbestemt ledelse til udvikling og læring. I Leadingcapacity.
 • Stelter, R. (2001). Coaching. I Leadingcapacity.
 • Stelter, R. (2001). Constructing the self in movement and sport: (Paper presented at the invited symposium “Childhood: sports career and social determinants”). Paper presented at 6th Annual Congress of the European College of Sport Sciences, Cologne, Tyskland.
 • Stelter, R. (2001). Denmark. I R. Lidor, T. Morris, N. Bardaxoglu & B. Becker Jr. (Red.), The World Sport Psychology Sourcebook, 3. udg., s. 102-106. Morgantown, WV: International Society of Sport Psychology.
 • Stelter, R. (2001). Die dänische Kinder- und Jugend-Freizeitinstitution als Setting für Lernen und Identitätsverhandlung. I J. Funke-Wieneke & K. Moegling (Red.), Stadt und Bewegung: Knut Dietrich gewidmet zur Emeritierung, s. 336-355. Immenhausen bei Kassel: Prolog Verlag.
 • Stelter, R. (2001). Die identitätsstiftende Bedeutung der menschlichen Bewegung. I K. Moegling (Red.), Integrative Bewegungslehre – Teil I: Gesellschaft, Persönlichkeit, Bewegung, s. 268-291. Immenhausen bei Kassel: Prolog Verlag.
 • Stelter, R. (2001). Her står vi nu… I K.K. Roessler (Red.), Kroppens Muligheder. Idræt, Kommunikation og Behandling: 10 År med Sport & Psyke, s. 163-166. Århus: Klim.
 • Stelter, R. (2001). Josselson, R. & Lieblich, A. (1999). Making meaning of narratives. Nyhedsbr­ev fra Center for kvalitativ metodeud­vikling, 30, s. 73-75.
 • Stelter, R. (2001). Marshall, C. & Rossman, G.B. (1999). Designing qualitative research. Nyhedsbr­ev fra Center for kvalitativ metodeud­vikling, 30, s. 76-77.
 • Stelter, R. (2001). Omverdenspsykologi og idræt. I Sport og Psyke, 26-27, s. 9-10.
 • Stelter, R. (2001). Psykologiske refleksioner om friluftsliv. I Focus – Tidsskrift for Idræt, 3, s. 120-122.
 • Stelter, R. (2001). Psykologiske strategier til angstbekæmpelse. I K.K. Roessler (Red.), Kroppens Muligheder. Idræt, Kommunikation og Behandling: 10 År med Sport & Psyke, s. 53-59. Århus: Klim.
 • Stelter, R. (2001). Unraveling the meaning of exercise. I In the Dawn of the New Millenium: Programme and proceedings, Vol. 2: Wednesday, May 30. 10th World Congress of Sport Psychology, May 28 – June 2, 2001, Skiathos, Hellas, s. 10-12. Thessaloniki, Hellas: Christodoulidi Publications.
 • Stelter, R. (2000). Institute stellen sich vor: Arbeitsbereich Sportpsychologie in der Abteilung für Praxis, Pädagogik und Psychologie am Institut für Sportwissenschaft der Universität Kopenhagen. I Asp-Aktuell, 2, s. 4-6.
 • Stelter, R. (2000). Motivation i idrætten. I Sport og Psyke, 23-24, s. 4-8.
 • Stelter, R. (2000). The life world of children: learning and identity processes in leisure and sports. Abstract from IXXth Inter­national Human Science Research Conference, Southampton, USA.
 • Stelter, R. (2000). The transformation of body experience into language. I Journal of Phenomenological Psychology31(1), s. 63-77.

Bliv forfatter

Har du en idé til en bog, eller mangler der en bestemt bog på markedet, så kontakt os gerne.