Af Jack A. Naglieri og Sam Goldstein

CEFI Adult – Komplet sæt med online skemaer

  • Antal
    -
    +
    1.875,00 kr.
I alt
1.875,00 kr.
1.500,00 kr. ekskl. moms
Hurtig og præcis kortlægning af styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos voksne fra 18 år.

CEFI Adult – Comprehensive Executive Function Inventory Adult™ er en omfattende nyere test, der hurtigt og præcist kortlægger styrker og svagheder i de eksekutive funktioner hos voksne fra 18 år. Testen har ikke kun fokus på det dysfunktionelle, men også på de styrker, der har afgørende betydning for intervention og for personens trivsel.

Analysen af styrker og svagheder er både normativ, idet skalaen er vendt om, så en høj score indikerer styrke, og relativ, idet der på hver skala foretages en vurdering af afvigelser fra personens eget gennemsnit.

Testen består af to spørgeskemaer: et Selvrapporteringsskema og et Observatørskema, som udfyldes af en, som kender personen godt fx en partner eller et familiemedlem. Hvert spørgeskema består af 80 spørgsmål, og på baggrund af svarene udregnes en totalscore, der er afledt af scoren på ni delskalaer, fx Opmærksomhed, Fleksibilitet, Planlægning og Arbejdshukommelse. Herudover vurderer testen, om testpersonen svarer konsistent, og om svarmønstret er urealistisk negativt.

Testpersonens resultat klassificeres for hver skala, og eksekutive styrker og svagheder identificeres, hvilket fx er et godt udgangspunkt for planlægning af behandling og intervention. CEFI Adult er en værdifuld test som led i diagnosticering samt til at måle effekten af intervention.

Udover den kliniske brug er testen ideel til forskning, da den hurtigt og effektivt kan måle udbyttet af igangsatte interventioner.

 

Fakta

Udgivelsesår
2022

Om forfatterne

Jack A. Naglieri

Jack A. Naglieri er forskningsprofessor ved Curry School of Education, University of Virginia. Hans primære forskningsområder er skolepsykologi, psykometriske udfordringer vedrørende intelligens, kognitive interventioner og diagnosticering af læringsmæssige og emotionelle udfordringer.

Sam Goldstein

Sam Goldstein, Ph.D. er klinisk instruktør på Department of Psychiatry ved University of Utah School of Medicine. Han er autoriseret psykolog og specialiseret inden for skolepsykologi, børns udvikling og neuropsykologi.

Godkendte faggrupper

Testadministrator

Testen kan anvendes af psykologer, læger, kandidater i pædagogisk psykologi og andre fagpersoner, som har erfaring med kliniske vurderinger af voksnes eksekutive funktioner.

Målgruppe

Testpersoner
Voksne fra 18 år.

Testen er oplagt at anvende, når man ønsker at foretage en vurdering af eksekutive funktioner hos personer, der oplever vanskeligheder med at forfølge eller nå deres mål. Testen kan med fordel anvendes i specialpædagogiske sammenhænge, hvis man oplever, at en person er udfordret i forhold til fx planlægning, opmærksomhed eller egenmonitorering.

Sprog

Testen er oversat og tilpasset danske forhold af cand.psych.aut., ph.d. Henrik Skovdahl Hansen og cand.psych. Julie Møller Rosendahl. Testen er tilbageoversat og godkendt af det amerikanske forlag, der har rettighederne til testen. Manualen er dog den originale, amerikanske.

Online administrationsmodul

Testen udfyldes og scores online, og der kan genereres en resultatoversigt i administrationsmodulet.

Adgang til CEFI Adult online administrationsmodul fås ved at logge ind på Dansk Psykologisk Forlags portal for online produkter: online.dpf.dk

Online scoringssystemet kan anvendes på PC, Mac, iPad og tablets og kan tilgås via HTML5 kompatible browsere som Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Safari og Firefox.

Indhold

CEFI Adult – Komplet sæt (best.nr. 0137-001) indeholder:

  • Manual på engelsk
  • Online Selvrapporteringsskema – 10 stk.
  • Online Observatørskema – 10 stk.


Supplerende Online spørgeskemaer kan tilkøbes

Online Selvrapporteringsskema (0137-81) – 10 stk.
Online Observatørskema (0137-82) – 10 stk.
Manual på engelsk (0137-01)

 

 

Databehandleraftale

Denne databehandleraftale er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Relaterede varer