STAV

Systemet til bogstavindlæring og stavning

Med STAV-systemet får du et systematisk stave- og grammatikmateriale, der kan bruges fra ind- til udskolingen. Systemet indeholder oplæg til både fælles undervisning i klassen og individuelt arbejde – nemt og lettilgængeligt for læreren.

Image
STAV 0-2

STAV 0-2 er beregnet til 0. til 2. klasse og lægger op til, at eleverne skal arbejde med sproget på forskellige måder. Det centrale er bogstavindlæring, hvor eleverne arbejder med sprogets lyde, og hvor de får mulighed for at øve sig i at afkode og skrive ord/tekster.

STAV 3-5

STAV 3-5  STAV-materialet er i denne nye udgave udbygget med nye opgavetyper og tilgange, som underbygger og udvider det velkendte STAV-materiale, som er anvendt af tusindvis af lærere og elever.

Opgaverne er mere induktive og inspirerer eleverne til en mere opdagende tilgang. Eleverne skal arbejde undersøgende med tekster og sætninger og selv opdage grammatiske regler fremfor at få dem serveret. Derudover skal eleverne selv konstruere tekster, hvor de bruger det, de har lært. Dette er med til at motivere eleverne, da STAV giver dem en mere kontekstbaseret tilgang i arbejdet med stavning og grammatik.

STAV 6-8

STAV 6-8 har samme diktat til alle, men er differentieret på tre niveauer. Ordforrådet er opbygget over det danske sprogs kerneord. Materialet giver mulighed for at arbejde systematisk med grammatik, staveregler samt elevernes håndskrift og orden på computer.

TIL OVERBYGNINGEN

STAV UNG gennemgår systematisk alle ordklasser med de latinske betegnelser, staveregler og kommatering. Bagerst i bogen findes oversigter over grammatik, sætningsled, kommaregler og ordliste med de enkelte ords ordklasse og bøjning. Hvert emne tager udgangspunkt i en autentisk tekst. Til alle emner er der målbeskrivelse og en udførlig faglig gennemgang med eksempler, så eleverne selvstændigt kan arbejde med opgaverne, hvoraf mange har selvkontrollerende facit. Desuden er der skriveopgaver til mange af emnerne.

STAV elevbøger

STAV lærerens bog