Irene Henriette Oestrich

Irene Henriette Oestrich

Om forfatteren

Irene leder skolen for Evidensbaseret Psykoterapi, Region Hovedstadens Psykiatri, efter i over 11 år at have været leder af Center for Kognitiv Terapi, Psykiatrisk Center Sankt Hans. Hun er psykolog og ph.d. fra Københavns Universitet – og specialist i kognitiv psykoterapi og supervision. Derudover er Irene adjungeret professor ved Aalborg Universitet. 

Siden 1976 har Irene indhentet en massiv klinisk erfaring med udredning og undersøgelse – specifikt assessment – og behandling af patienter i alle diagnostiske kategorier. Hun er først og fremmest kliniker og interesserer sig for bredere psykologiske aspekter af psykisk sygdom, trivsel og mistrivsel. Hun har særlig interesse for selvværd, modstandskraft og opbygning af sociale færdigheder på tværs af diagnoser og forskellige problemområder, og hun vægter en grundig diagnostisk afklaring, grundig analyse og assessment. Det er dog den terapeutiske proces i psykoterapi, som er det centrale i Irenes arbejde med patienterne samt i uddannelsen og supervisionen af andre professionelle terapeuter. Irene har stor interesse for forskning og udvikling af metoderne.

Irene er forfatter til en lang række bøger og artikler og underviser på kurser, workshops og arrangementer for alle grupper af professionelle behandlere. Hun medvirker også til at udvikle nye kognitive programmer, såvel indenfor det kliniske område som i erhvervslivet, herunder kognitive coaching programmer.

Irene har en solid baggrund i kognitiv adfærdsterapi og har mange års erfaring indenfor de forskellige områder af psykiatrien, den sociale sektor, faglige organisationer og erhvervslivet. Hun har igennem mange år kæmpet for, at effektive psykologiske metoder kan blive mere tilgængelige for patienter med psykiske vanskeligheder, og for at behandlingen kan blive forbedret. Irene har tidligere været præsident for den Europæiske Forening for Kognitiv Terapi (EABCT) samt gennem mange år formand for Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT), hvor hun også organiserede en verdenskongres for kognitiv adfærdsterapi i København (WCBCT95).  Dette medførte et paradigmeskifte, så kognitiv adfærdsterapi efterfølgende fik stor udbredelse i Danmark.

Center for Kognitiv Terapi: www.kognitivpsykoterapi.dk

Kontakt: Irene.oestrich@regionh.dk
 Det siger forfatteren om bøgerne
 

Om Kort og godt om Selvværd og Selvtillid (in press, 2015) 

Derfor skrev jeg bogen:
”Der er et stigende fokus på selvværd og selvtillid, og selvom jeg har skrevet flere bøger om emnet, så er denne bog et mere kompakt resumé. Såvel i klinikken som i undervisningen er selvværd og selvtillid et populært emne. Der er mange misforståelser omkring dette psykologiske fænomen, specielt er der rigtig mange mennesker, der mistolker årsagerne til deres lave selvværd og manglende selvtillid, og der er brug for faglig viden på området. Misforståelser og bortforklaringer kan øge den psykologiske skade. Der er stort behov for solid viden om, hvordan man psykologisk kan arbejde med at opbygge styrke og selvværd, selvtillid og modstandskraft. Det er f.eks. stadig en myte, at lavt selvværd skyldes ting, der er sket i barndommen, for uanset, at der altid er forbindelse med de tidlige oplevelser og det nuværende reaktionsmønster, så behøver man ikke have lavt selvværd, fordi ens mor har været alt for kritisk. Tværtimod kan man bruge sine tidlige erfaringer til at blive mere robust.  Bogen har mange forslag til nye strategier, og først og fremmest et budskab om at gøre noget ved det, hvis selvværdet og selvtilliden ikke fungerer.”

Mine inspirationskilder:
”Jeg har igennem mange år arbejdet klinisk med at øge selvværd og opbygge selvtillid samt sociale færdigheder. Aktuelt blev jeg i en samtale med Signe Lindskov fra DPF inspireret til at skrive en kortere og mere kompakt udgave af det, vi ved. Denne bog er velegnet til de rigtig mange mennesker, som ’bare’ kæmper med det lave selvværd i dagligdagen, uden der er tale om egentlig psykisk lidelse.”

Det er jeg særlig stolt over:
”At emnet til stadighed har stor interesse og værdi, og at det bliver en del af en serie, som samlet giver meget vigtig information om psykiske vanskeligheder, psykiske processer og hvordan man håndterer de svære tanker og følelser. Jeg er også glad for, at det ikke længere er nødvendigt at forklare, hvorfor netop den kognitive indgangsvinkel til et emne som dette er det klogeste valg.”


Om Kognitiv Coaching – Forøg din ydeevne med kognitive principper (2010)

Derfor skrev jeg bogen:
”Kognitiv coaching udmærker sig ved, at der anvendes virkeligt solide og velafprøvede metoder, uden man behøver samme ekspertise som en specialist i psykoterapi. Behovet for coaching er enormt, og udbuddet er mangfoldigt, men det er ikke altid til at få øje på kvalitetssikringen i de tilbud, der er på det grå coachingmarked. Mange professionelle har brug for at anvende effektive forandringsmetoder, men de kan have svært ved at finde mulighed for at sætte tid og kræfter af til en lang og krævende terapeutisk uddannelse. Coaching anvendes massivt i erhvervslivet, og det er ikke gennemskueligt, hvad grundlaget for noget så vigtigt som at coache andre egentlig er. Der manglede et bidrag, hvor såvel teori som model holder et fagligt højt niveau. Hvis flere tværfaglige behandlere indenfor psykiatrien kunne uddannes i coaching, vil mange flere klienter kunne få psykologisk hjælp hurtigere. Desuden vil mange flere tværfaglige behandlere kunne tilegne sig kognitive metoder, som kan anvendes til analyse af problemer, målsætning samt opbygning og forandring hos en række mennesker med behov for hjælp til dette. Erhvervslivet har vist stor interesse for kognitive metoder, og uddannelsesområdet er stærkt interesseret i forandringsprocesser baseret på ren indlæringspsykologi. Psykologiske metoder er ikke forbeholdt psykologer, men derimod mulige at anvende med gode resultater i mange sammenhænge og af mange faggrupper.”

Mine inspirationskilder:
”Efter nogle besøg i England, hvor Steven Palmer havde stiftet en forening for kognitiv coaching, og opdagelsen af hvor trofast metoden er overfor de oprindelige indlæringspsykologiske metoder, fik jeg lyst til at afprøve det i erhvervslivet. Her deltog jeg i forskellige projekter og opdagede, at mange erhvervsledere, vejledere og rådgivere samt HR konsulenter fandt kognitiv coaching anvendelig og tilstrækkelig til deres daglige opgaver. Desuden blev hele børneområdet meget inspireret, da Arne Nielsson efter at være blevet certificeret hos mig, skrev bogen ”Din teenager skal coaches, ikke opdrages”. En kendt international kognitiv psykolog, Art Freemann, har også arbejdet i mange år med coaching og inspireret mig til at udvide hele feltet til brug mere generelt.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Kognitiv coaching fremstår i bogen som en udviklingsproces, der bygger på solid faglig viden. Her kommer de forskellige kognitive faser, fra at identificere et problem, så det kan løses, til eksperimentelt at afprøve nye løsninger i brug. Da bogen var færdig, arbejdede jeg med en meget fastlåst erhvervsleder, som stod overfor det gyldne håndtryk. Han modsatte sig terapi og ville ikke arbejde med sit misbrug, selvom det var afgørende for hans fremtid. Da bogen kom på markedet, mødte han for første gang op til terapisessionen med en helt anden holdning, idet han viftede med den og sagde som indledning: ”Jeg vil hellere coaches end teraperes på. De skal ikke begynde at kræve, at min hjerne skal vrides, men hvis jeg selv kan sætte dagsordenen, er det OK.”. Mange mennesker, der er i knibe rent psykologisk, er stadig flove over terapi, men de kan bedre acceptere, at de har brug for en coach. Denne bog åbner muligheder for dem, og måske er vejen til terapi lettere, når den går gennem coaching.”


Om Livskundskab & Modstandskraft (2008)

Derfor skrev jeg bogen:
”Da den positive psykologi for alvor havde fået en plads i psykologien, var der mange, der overså eller ikke forstod, at denne bølge havde rødder langt tilbage i kognitiv psykoterapi. Martin Seligmann, som en af grundlæggerne af den positive psykologi, var primært kognitiv terapeut. Trivsel er et centralt begreb. Man kan ikke være givende i terapi, uden selv at trives og opleve overskud til at hjælpe andre. Terapeutens egen trivsel er derfor central i bogen. Bogen bygger bro mellem fortidens visdom og nutidig forskning og sætter fokus på vigtigheden af at udvikle modstandskraft som forebyggelse mod psykiske vanskeligheder. De mange breve fra læsere, jeg har modtaget, har vist, at mit arbejde med bogen ikke har været forgæves. De fleste har behov for at arbejde med sin egen psykiske robusthed, og der er noget forebyggende i at gøre det, inden man nødvendigvis rammes af sygdom.”

Mine inspirationskilder:
”Denne bog var nok mest inspireret af de store ændringer, der skete i mit eget liv. Jeg havde tid på mine rejser til at tænke og skrive, og jeg oplevede gennem mit ægteskab en helt ny verden med helt andre menneskelige dimensioner og værdier. I mit terapeutiske virke inspirerede det mig at se, hvor stor en forskel det gjorde at fokusere mere på klientens styrker end på psykiske problemer. I min undervisning opdagede jeg, hvor fastlåst et fokus på problemerne kan være, og hvor svært det er for klinikeren rent faktisk at flytte fokus – også selvom alle læger og psykologer er enige i værdien af at give det konstruktive mest opmærksomhed. ”Det, du har fokus på, er også det, der vokser og gror”.  Af fagfolk kan jeg nævne Martin Seligman, som jeg havde mødt, da han var ene og isoleret omkring sine forsøg på at få fokus på det positive. Chris Padesky var vedholdende optaget af at opbygge styrke hos klienten, og hver gang en ”ny bølge” viste sig, kunne Beck gang på gang henvise til, hvordan de tidlige kognitive modeller indeholdt det hele. Men en række danske fagfolk inspirerede mig også på en anden måde. De misforstod den positive psykologi radikalt med det resultat, at mange klienter blev ulykkelige, når de ikke kunne tænke positivt. I stedet kunne det positive pres resultere i, at man blev endnu mere opfyldt af destruktive følelser og følte sig utilstrækkelig.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Bogen er fuld af erkendelse af, at det er svært at ændre adfærd og omstrukturere tanker – beskrivelse af metoderne får det til at lyde let, enkelt og fornuftigt, men følelseslivet komplicerer alt. Såvel mine klienter, som alle de nye mennesker jeg mødte i mit liv i den periode, har bidraget til en mere global forståelse af det helt centrale i alle menneskers eksistens, nemlig vores sind og vores væren i verden. Jeg var glad for at gøre en indsats for at løfte psykologi og psykoterapi ud af vildfarelsen om, at man ”bare skal tænke positivt” samt bidrage til accepten af, at psykiske forandringer kræver en stor indsats. Fremgang og bedre funktion kræver altid hårdt arbejde.”


Om Kognitiv terapi i lægepraksis – en manual for læger (2002)

Derfor skrev jeg bogen:
”Jeg har i mange år holdt kurser for praktiserende læger organiseret af Lægeforeningen, kursisterne på lægekurserne har været inspirationen. Der manglede litteratur til dem, og da rygtet om metoden spredte sig helt op til Nordnorge, Tromsø, hvor Nils Kolstrup, en dansk læge og underviser, arbejdede, ringede han en dag og foreslog, at vi sammen skrev en bog. Bogen skulle tjene til at vejlede og oplyse lægerne samt gøre metoden klar og let at anvende i praksis.  Det lykkedes godt, idet lægerne selv ofte har udtrykt begejstring for såvel metoden og de lette skemaer, der er klar til anvendelse i dagligdagen. Ideen havde ulmet længe, så samarbejdet var let at etablere, hvor jeg selv kom med den psykologiske teori og metode og min medforfatter med den lægelige vinkel på at anvende metoden.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Bogen afspejler en vigtig periode i min faglige udvikling. Som det også fremgår af forordet , er ”bogen fuld af ”opskrifter”, som imødekommer lægens behov for at have en handlingsplan klar, når problemet er af psykologisk art”. Da en meget stor del af de patienter, den praktiserende læge ser i sin praksis, har psykiske problemer, så falder værket på et tørt sted. Personligt havde jeg virkelig god føling med det lægelige perspektiv, dels ved at have samlevet med en læge i 17 år, og dels ved hele tiden at undervise mange læger. Læger vægter evidensbaserede metoder særlig højt, da det er i overensstemmelse med god klinisk praksis, og samtidig har de stort behov for at kunne håndtere de psykiske processer i deres daglige praksis. Psykologisk behandling adskiller sig fra medicinsk behandling, og da den kognitive metode er korttidsorienteret, er den velegnet til lægepraksis – det er en stor glæde, at kunne bygge bro mellem to fag og to faglige perspektiver.”


Om Kognitiv Miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde (2001) 

Derfor skrev jeg bogen:
”Der var ingen litteratur til det tværfaglige personale på hospitalsafdelinger og i institutioner, som arbejdede med kognitiv miljøterapi. Samtidig opstod total faglig forvirring omkring begrebet miljøterapi herhjemme. Derfor var der akut brug for materiale, der kunne støtte personalet.”

Mine inspirationskilder:
”Mit ophold på Middlesex og Saint Luke’s Hospital i England i slutningen af 1970’erne var afgørende for mine studier af miljøterapi. Her arbejdede hele personalegruppen sammen med klienterne om at opnå de ønskede mål. Afdelingen var i den grad præget af den terapeutiske metode, at såvel klienter som pårørende klart kunne beskrive deres egen behandlingsplan, egne behandlingsmål og hvor langt i forløbet, han eller hun var kommet.  Professor Victor Meyer var ledende inden for den adfærdsterapeutiske metode. Han havde gode resultater med ’peculiar cases’, som psykoanalysen gav op overfor. Samtidig var der ingen hemmeligheder, og som gæstekliniker var jeg velkommen til at sidde med til alle sessioner på det kognitive institut, mens jeg på den anden side af gangen, på det psykoanalytiske institut, kun måtte høre forelæsningerne. På de kognitive afdelinger var klienten og pårørende dybt inddraget i behandlingen. Disse åbne principper forsøgte jeg at overføre til mit arbejde herhjemme. På Center for Kognitiv Terapi på Sankt Hans Hospital begyndte vi at arbejde mere systematisk, og i undervisningen var der brug for litteratur og vejledning – og så blev denne bog til.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er glad for, at bogen er så brugbar og stadig aktuel. Den er blevet skrevet om nogle gange, men de gennemgående principper er der ikke ændret særlig meget ved.  Nogle klienter har selv anskaffet sig bogen og viser stor interesse for de kognitive principper, som er for alle.”


Om Selvværd og nye færdigheder – en manual til dig i udvikling samt Selvværd og nye færdigheder – en manual til terapeuten (2000)

Derfor skrev jeg bøgerne:
”Jeg havde helt tilbage i 1986 udgivet en bog på Munksgaard, som hed ’Træning af sociale færdigheder – hvordan man skaffer sig venner og får indflydelse på alting’.  Og siden 1976 har jeg jævnligt været i England, hvor træning af sociale færdigheder og selvværd startede som en tidlig indsats overfor børn og unge. I mit kliniske virke har jeg konstant arbejdet med disse metoder, men der opstod et fornyet behov, fordi forskningen viste så gode resultater. Desuden blev det accepteret at tale om sit lave selvværd og manglende tro på sig selv i medierne; mange kendte gjorde det. Men det var ikke så tydeligt, hvad man kunne gøre ved det, og en række behandlere ville gerne arbejde med at opbygge færdigheder og selvværd, men de havde ikke tilstrækkelig ekspertise. Det blev klart, hvor vigtigt det er at være trofast overfor en protokol eller de principper, der har vist sig virksomme, og ikke springe over, hvor gærdet er lavest i terapi. Jeg valgte først at skrive en bog til klienten: en slags selvhjælpsbog. Bogen er fuld af konkrete øvelser og anvisninger. Desuden opstod der behov for at skrive en tilsvarende bog til terapeuten, egnet til forskellige terapeuter med forskellige udgangspunkter. Emnerne selvværd og selvtillid er blevet endnu mere aktuelle i de senere år. Der er erkendelse af, at egen utilstrækkelighed er en af hovedgrundene til stress og udbrændthed hos rigtig mange mennesker. Manglende selvværd og manglende sociale færdigheder er medvirkende til at udløse depression og angsttilstande, og det er virkelig et område, hvor vi som fagfolk kan gøre en forskel.”

Mine inspirationskilder:
”Først og fremmest en undersøgelse vi lavede i Center for Kognitiv terapi på Sankt Hans Hospital. Her viste vi, at selv folk med meget svære diagnoser fik god virkning af selvværdstræning. Men der var brug for vejledning til, hvordan man kunne arbejde med det. Jeg begyndte at skrive en dag, en klient sagde til mig: ”Hvis bare der var nogen, der havde sagt det [at selvværd aldrig er for sent at bygge op] for 30 år siden, så havde jeg ikke behøvet at hade mig selv i så mange år”. Og da han også tilføjede ”bedre sent end aldrig”, tænkte jeg, at bogen måske kunne få flere til i tide at opdage, hvad de selv kunne gøre.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Den systematiske fremgangsmåde, opbygningen af færdighedssystemet samt de mange øvelser i bogen viser, at der er tale om udvikling, almindelig indlæring og øvelse. Min hensigt har været at udbrede budskabet, at det er en menneskeret at føle sig noget værd og få gode færdigheder, og at dette er nødvendigt for vores daglige funktion, uanset hvor vi er i livet, og hvad udfordringerne består af.”


Om Tankens kraft – kognitiv terapi i klinisk praksis (1996)

Derfor skrev jeg bogen:
”Tilbage i 1980erne- og 1990erne blev udviklingen af kognitiv terapi i Danmark konstant søgt tilbageholdt og undertrykt. Dette oplevede jeg personligt som benspænd, når jeg gerne ville søge stillinger eller komme videre i min karriere. Men der var også i meget høj grad tale om faglig uvidenhed og modstand fra fagfolk med en anden orientering, og det resulterede i, at vi i Danmark i forhold til resten af verden var håbløst bagud. Især i lyset af at kognitiv terapi nu i alle internationale guidelines anbefales som første valg, og uden den tvivl har den allerbedste evidens og er den mest brugervenlige psykoterapeutiske behandling, der findes. Hvordan politikerne herhjemme kan have overset udviklingen andre steder, som jo også i høj grad handlede om at gøre mest for klienterne med de midler, der er, er en gåde. Da Tankens Kraft blev skrevet, var der ikke andre kognitive bøger på dansk, og mange læser den stadig. Efter mit indlæg i Dansk Psykolog Nyt ”Kognitive Kampråb” i 1997, blev kognitiv terapi søgt angrebet fra alle sider, især når der var økonomiske interessekonflikter. Det er stadig svært for nogle fagfolk at acceptere terapiens nuværende status, og der forekommer stadig modstand.”

Mine inspirationskilder:
”Mine klienter har været de mest inspirerende, og deres stadige feedback i det terapeutiske arbejde har været vejledende for, hvilken viden der er brug for at formidle. Nu afdøde Michael Mahoney fungerede som mentor. Som formand for Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi samarbejdede jeg med ham og bragte ham her til landet som underviser. Mine kursister inspirerede mig også, da de afslørede et behov for at læse på deres eget sprog.  På det tidspunkt var der en strøm, en kognitiv bølge, forud for sin tid, som var ledet af konstruktivister i USA og Europa. Det var universitetsfolk, der underviste i kognitive metoder pga. deres klarhed og effektivitet, men de tilføjede såvel historiske som filosofiske synsvinkler, og samtidig var de inspireret af spirituelle metoder, der senere blev kendt som mindfullnessmeditation, dialektiske metoder og ikke mindst compassion basseret kognitiv terapi.  Disse folk stod i kontrast til de mere reduktionistiske terapeuter, og de blev ikke anerkendt tilstrækkeligt, mens de levede – måske fordi de var mere optaget af at overleve akademisk end af at tjene penge.”

Det er jeg særlig stolt over:
”Jeg er glad for, at denne bog stadig er aktiv! Da jeg skrev denne bog kæmpede jeg for, at kognitiv terapi skulle få den fortjente anerkendelse og overhovedet blive anvendt i psykiatrien, og nu er den i internationale guidelines blevet et første valg.”

Sådan finder jeg værdi i mit arbejde:
”I hverdagen giver det enorm værdi at erfare, hvor meget faglig udvikling der kommer ud af hårdt arbejde. Det gælder ved implementering af psykoterapeutiske metoder i organisationer, men vigtigst for arbejdsglæden er at se resultaterne af et godt og vellykket terapeutisk forløb hos den enkelte klient. Når klienten starter nedbrudt og uden håb men ender som et menneske med mod på livet, masser af livsindhold, tro på sig selv og fremtiden, så er det virkelig indsatsen værd.”

Mine forbilleder:
”Mit forbillede er helt afgjort Aaron T. Beck, som stadig, selvom han er midt i 90erne, er i kontakt med sine ’mentees’ rundt omkring i verden. Han skriver af og til eller sender hilsner gennem sin datter. Han har altid opfordret mig til at holde ud, troet på mig som terapeut, underviser og supervisor, og fremfor alt lært mig ikke at lægge så meget vægt på dem, der bekæmper og modarbejder udviklingen. Han har altid rådet mig til at koncentrere mig om at få gode resultater i store og små opgaver og sætte pris på at være en del af et privilegeret fag.”
 Udgivelser på Dansk Psykologisk Forlag

 • Irenes første bog, Tankens kraft – kognitiv terapi i klinisk praksis (1996), giver en inspirerende indføring i den kognitive terapi, dens metode, principper og anvendelse i praksis. I bogen anvender Irene mange cases til at give et grundigt indblik i den kognitive terapi i klinisk praksis.

  Irene mestrer i høj grad kunsten at formidle sin omfattende faglige viden på en lettilgængelig måde, således at Tankens kraft, ud over at henvende sig til professionelle behandlere, også vil være til inspiration for klienter og enhver, der ønsker at blive klog på livsprocesser og forbedre egen psykiske trivsel. 
   
 • Irene pointerer i Selvværd og nye færdigheder – en manual til dig i udvikling (2000), at selvværd er en personlig sag: det er, hvad du tænker og føler i forhold til dig selv – ikke hvad andre tænker (eller du tror, de tænker). I bogen præsenterer Irene psykologisk viden om, at højt selvværd og sociale færdigheder er tæt forbundne på den måde, at man kan øge sit selvværd ved at praktisere gode egenskaber. Ved at udvikle og træne sine sproglige og kropslige kommunikationsfærdigheder og sine problemløsende, selvbeskyttende og følelsesmæssige færdigheder kan man øge bevidstheden om eget værd. Gode sociale færdigheder giver handlekraft og livsglæde personligt såvel som i arbejdsmæssig sammenhæng.

  Trin for trin viser Irene vej til de tankemønstre og processer, der ligger bag udviklingen af selvværd og psykisk trivsel. Helt centralt i bogen er således et skema, som man kan bruge til at vurdere sine aktuelle færdigheder med, og en drejebog med tilhørende øvelser, én for hver færdighed i skemaet.

  De mange eksempler og konkrete kognitive øvelser og redskaber bogen igennem afspejler Irenes mangeårige kliniske erfaring og giver praktisk indføring i den kognitive behandlingsform, der har opnået det hidtil bedste resultat i relation til personlig udvikling.
   
 • Irenes bog Selvværd og nye færdigheder – en manual til terapeuten (2000) henvender sig til terapeuter, der ønsker en indføring i den kognitive behandling af klienter med lavt selvværd og mangelfulde sociale færdigheder. Specielt for den kognitive terapi gælder, at terapeuten følger en bestemt fremgangsmåde, som skal sikre, at klientens forandringsproces er i kyndige professionelle hænder. Der arbejdes med andre ord evidensbaseret.

  I bogen giver Irene, trin for trin, konkrete råd til, hvordan man foretager den grundlæggende vurdering (assessment) af klienten, og hvordan man gennemfører en professionel struktureret træning af sociale færdigheder, f.eks. ved hjælp af en 5-trins-model for øgning af selvværd. Centralt i bogen er tillige et skema for sociale færdigheder, der kan bruges til at vurdere klientens aktuelle subjektive oplevelse af selvværd, samt en drejebog med forslag til træning af de enkelte færdigheder.

  Bogen indeholder desuden en række konkrete eksempler, der afspejler Irenes mangeårige kliniske erfaring. Irene pointerer, at den kognitive terapi er den behandlingsform, der har opnået det hidtil bedste resultat i relation til personlig udvikling
   
 • I samarbejde med Lennart Holm har Irene redigeret og bidraget til antologien Kognitiv miljøterapi – at skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde (2006).

  Antologien understreger, at kognitiv terapi er den psykoterapeutiske behandlingsmetode, der, i videnskabelige undersøgelser, har vist sig at have bedst effekt i behandling af en række psykiske lidelser. I de sidste 10 år har der været stor interesse for at anvende behandlingsformen i miljøterapi – dvs. i det daglige behandlingsmiljø, der er præget af et tværfagligt samarbejde og med klienten som aktiv medspiller i behandlingen.

  Kognitiv miljøterapi udkom første gang i 2001. Her viste en gruppe psykologer, psykiatere og sygeplejersker, hvordan man arbejder effektivt med denne behandlingsform. Siden har forfatterne været optaget af at undervise, supervisere og gøre sig nye behandlingsmæssige erfaringer, og det er disse, der nu danner grundlag for denne bog.

  I 2. udgave har forfatterne indarbejdet deres erfaringer med det praktiske miljøarbejde gennem en årrække på en række institutioner i Skandinavien, da man nu også i Norge og Sverige har fundet god anvendelse for bogen ved etablering af kognitiv miljøterapi – på tværs af faggrupper og aktiviteter.

  ​Ud over teoretisk indføring i den kognitive model for miljøterapi fokuseres der bl.a. på:
  • Praktisk anvendelse af kognitive metoder
  • Aktiv inddragelse af brugerne
  • Implementering af miljøterapien
  • Vedligeholdelse af personalets færdigheder

  Der er desuden helt ny afsnit om:
  • Udfordringer ved forskning i det daglige psykiatriske miljø
  • Miljøterapi i brugerens eget hjem

  Bogen henvender sig til behandlere, der er involveret i miljøterapi, personale og studerende inden for de sociale og sundhedsfaglige fag samt alle med interesse for kognitiv terapi.

  Til antologien knytter sig to manualer: Kognitiv miljøterapi. Manual til personalet og Kognitiv miljøterapi. Manual til patienten. Manualerne indeholder en sammenfattende gennemgang af de kognitive behandlingsprincipper, gengivet i bogen Kognitiv miljøterapi, samt kognitive registreringsskemaer.

 • I samarbejde med almenpraktiserende læge Nils Kolstrup har Irene forfattet Kognitiv terapi i lægepraksis. En manual for læger (2002). Forfatterne konstaterer, at mange patienter har psykiske lidelser eller får psykiske vanskeligheder som konsekvens af deres somatiske sygdom. Derfor har man som læge brug for en velegnet metode, der kan integreres i behandlingen. Her er den kognitive model et oplagt valg, idet metoden er let at integrere med det biologiske og det medicinske aspekt af lægens arbejde. Metoden er enkel, handlingsorienteret og aktiv, og der fokuseres på det faktiske problem, som patienten nu oplever det i sin dagligdag.

  Ifølge Irene og Nils er de kognitive metoder først og fremmest velegnede til, at lægen hurtigt kan forstå problemet og i samtalen anvende de strategier, som får patienten til at forholde sig undersøgende og nysgerrigt til problemerne. Når mennesker med psykiske vanskeligheder er tilbøjelige til at blive fastlåst i deres problemer, er det ofte, fordi patienten simpelthen ikke ved, hvad han skal gøre i stedet. Bogen er fuld af ”opskrifter”, som imødekommer lægens behov for at have en handlingsplan klar, når problemet er af psykologisk art.

  Forfatterne har anført klare anvisninger på, dels hvorledes psykologisk behandling kan gribes an, dels hvordan de forskellige standardmetoder kan tilpasses lægens arbejde, de dynamiske psykiske processer og ikke mindst patientens unikke behov og problemer.

  Til bogen knytter sig hjemmesiden www.kognitivterapi.info med de skemaer og arbejdsark, der skal til for at gennemføre et vellykket kognitivt forløb.
   
 • Bogen Kognitiv coaching (2005) har Irene skrevet i samarbejde med erhvervspsykolog Frank Johansen. Siden coaching bliver brugt i flere og flere sammenhænge, såvel i privat som offentligt regi, er der, ifølge forfatterne, behov for en coaching-form baseret på solid psykologisk teori og velafprøvede metoder. I denne bog præsenterer Irene og Frank kognitiv coaching, der er en ny måde at coache på, hvor coachen anvender indlæringsprincipper fra den kognitive terapi til at hjælpe andre med at udvikle deres færdigheder, deres copingstrategier og deres evne til at løse problemer i en travl dagligdag.

  Kognitiv coaching er en meget struktureret proces, og de 10 figurer, der anvendes i bogen, kan frit printes ud og anvendes som arbejdsark og inspiration fra den tilhørende hjemmeside: http://kognitivcoaching.dpf.dk/.

  Bogen henvender sig til alle typer af coaches, hvad enten der er tale om coaching af medarbejdere, elever eller ens nærmeste.
   
 • I Livskundskab og modstandskraft (2008) pointerer Irene, at selvværd, livskvalitet og livsglæde ikke kommer af sig selv. Det kræver både livskundskab og psykisk modstandskraft. Begge dele kan læres ved personlig træning.

  Ifølge Irene kommer livskvalitet og psykisk trivsel af at kende sig selv og have modstandskraft over for livets tilskikkelser. På et solidt fundament af kognitiv teori beskriver hun de elementer, der skal til for at øge glæden og selvværdet: Bevidsthed om egne tankemønstre, følelser, holdninger og adfærd; evne til at regulere følelser; kendskab til egne behov og hvordan de tilfredsstilles; sansernes betydning; vigtigheden af social intelligens og mindfulness samt kendskab til mellemmenneskelige processer, der kan føre til harmoni og tilfredshed. I bogen har Irene inkorporeret talrige øvelser til selvudvikling.
   
 • I Kognitiv coaching – forøg din ydeevne med kognitive principper (2010) giver Irene en grundig beskrivelse af de kognitive principper med særligt fokus på coachingprocessen.

  Irene præsenterer en række metoder fra den kognitive terapi, som er særligt velegnede til coaching: indlæring og udviklingen af færdigheder, copingstrategier, modstandskraft, målformuleringer og evnen til at løse problemer i hverdagen. Kognitive metoder har evidensstøtte og kan anvendes til coaching, når der skal være effektivitet i forhold til at hjælpe mennesker med at øge deres ydeevne og problemløse i en række livssituationer.

  Bogen indeholder detaljerede metodebeskrivelser, arbejdsskemaer, konkrete øvelser og illustrative eksempler.

  Kognitiv coaching er skrevet til professionelle, der ønsker at coache med kognitive principper, samt til den coachede, der er interesseret i teorien og metoden bag kognitiv coaching. Bogen kan også bruges som selvhjælpsbog.

  Irene skriver: ”I gamle dage var en coach en kusk, som sørgede for at føre vognen sikkert til det rigtige bestemmelsessted – det er en glimrende metafor for den moderne coaching, som er en særdeles aktiv indlæringsproces.” (s. 19, Kognitiv coaching).
   
 • I Irenes seneste bog Kort og godt om – SELVVÆRD og SELVTILLID (2015) pointerer hun, at både selvtillid og selvværd kræver gode sociale færdigheder, evnen til at holde på egne rettigheder, til at stille op for sig selv, at kræve sin ret og bede om det, man har behov for. Det kræver en tro på, at man fortjener at blive behandlet ordentligt og fair, og det er alt sammen færdigheder, man kan lære og forbedre gennem hele livet.

  Kort & godt om - SELVTILLID & SELVVÆRD henvender sig til dig, der ønsker at styrke dit selvværd og øge din selvtillid. Her giver Irene dig kort og klar viden om selvtillid og selvværd, gode råd og anvisninger til at styrke dit selvværd og forbedre din selvtillid. Du kan også tage temperaturen på dit selvværd i en af bogens forskellige test, der kan vise dig, hvor du kan sætte ind. Bogen er også relevant for psykologer, pædagoger, lærere og andre, der arbejder med mennesker, som har behov for at styrke deres selvværd og psykiske modstandskraft.

  Serien Kort & Godt er en række bøger, der beskriver det vigtigste, man skal vide om forskellige emner inden for psykologi, sundhed og det gode liv. Bøgerne er skrevet af førende eksperter på de forskellige området og formidler den vigtigste viden på feltet i et sprog, der er til at forstå. Kort & godt!
   
 • ​In press 2015: Knubs – om at overvinde traumatiske hændelser.
   


VideoBibliografi

Artikler:

 • Austin, S., Sumbundu, A., Lykke, J. & Oestrich, I.H. (2007). Treating panic in clinical settings. I Nordic Journal of Psychiatry.
 • Bjørndal, N., Oestrich, I.H. et al. (1980). High Dosage Haloperidol in Chronic Schizophrenic Patients: A double-blind of Clinical Response, Side Effects, Serum Haloperidol and Serum Pro-
  lactin. I Psychopharmacology, 67, s. 17-23.
 • Oestrich, I.H. (1984). Træning af sociale færdigheder hos børn i gruppe. I Scandinavian Journal of Behavior Therapy, 13, s. 41-56.
 • Oestrich, I.H. (1986). Social træning og psykoterapi. Træning af sociale færdigheder som behandlingstilbud i den sociale sektor. I Psykolog Nyt, nr. 11.
 • Oestrich, I.H. & Nielsen, A. (1987). A Short-term Program for Social Skills Training. I Scandinavian Journal of Behavior Therapy, 16, 4.
 • Oestrich, I.H. (1989). Psykoterapi og de kognitive videnskaber. I Agrippa, 1. årg., nr. 1.
 • Oestrich, I.H. (1989). Misinformation om psykoterapi. I Ugeskrift for Læger.
 • Oestrich, I.H. (1990). Is something rotten in the state of Denmark? I The Behavior Therapist, nr. 5.
 • Oestrich, I.H. (1990). Klassisk Adfærdsterapi. Et kognitivt perspektiv ved behandling af angsttilstande. I Psykolog Nyt, nr. 7.
 • Oestrich, I.H. (1990). The Approach-Avoidance Paradox in Personal Construct. The Scientific Dialogue: from research to clinical intervention. I Zapotoczky, H.G. & Wenzel, T. (Red.), Annual Series of European Research in Behavior Therapy. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
 • Oestrich, I.H. (1991). Presidents slip away while EABCT Boards Stay! I The European Behaviour Therapist, 5. årg., september.
 • Oestrich, I.H. (1991). Adfærdsterapi er ikke det, du tror det er! I Psykologisk Set, nr. 1.
 • Oestrich, I.H. (1991). Tanker ved afslutningen på en præsidentperiode. I Psykolog Nyt, nr. 17.
 • Oestrich, I.H. (1992). A cognitive-behavioral approach to panic disorder in a woman with a history of incest. A case study. I Journal of Cognitive Psychotherapy, An International Quarterly Spring, nr. 2.
 • Oestrich, I.H. (1992). Selfprotection or selfbetrayal? I Cottraux, J. (Red.), Annual Series of European Research in Behaviour Therapy. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.
 • Oestrich, I.H. (1992). The Notion of truth in psychotherapy from the point of view of the practitioner. I Scandinavian Journal of Behavior Therapy, 21.
 • Oestrich, I.H. (1993). La Nocion de verdad en psicoterapia desde el punto de vista del terapeuta. I Revista Argentina de Clinica Psicologica II, s. 231-240.
 • Oestrich, I.H. (1994). Kognitiv Terapi og Psykosomatik. I Dansk Psykolog Nyt.
 • Oestrich, I.H. (1994). Kærlighed er aldrig nok… Kvickly’s Børneklub mini, nr. 6, august.
 • Oestrich, I.H. (1994). Psykoanalysen: et fantasikontinent uden for den virkelige verden. I Dansk Psykolog Nyt.
 • Oestrich, I.H. (1996). Kognitiv terapi med fokus på automatiske tanker og deres betydning for effektiv ændring af dysfunktionelle reaktionsmønstre i forbindelse med psykisk lidelse. I Matrix, 4, s. 47-62.
 • Oestrich, I.H. (1996). Psykoterapi i almen praksis. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, oktober.
 • Oestrich, I.H. (1997). Kognitive kampråb. I Psykolog Nyt, nr. 10.
 • Oestrich, I.H. (1997). Videnskabsbaseret psykoterapi. I Psykolog Nyt, nr. 21.
 • Oestrich, I.H. (1998). Det føles, som om himlen falder ned. Psykoterapi og den fobiske patient. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, marts.
 • Oestrich, I.H. (1998). Hypokondri. Når helbredet vækket angst. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, maj.
 • Oestrich, I.H. (1998). Kognitiv Terapi. En psykoterapi for anvendelse i almen praksis. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, 76.                
 • Oestrich, I.H. (1999). Selvtillid er noget, der kan læres. Kronik i Politiken.
 • Oestrich, I.H. (2001). Det er TANKEN, der tæller. FemiNews, nr. 4.
 • Oestrich, I.H (2002). Angstbehandling. I Praksis Sektoren PS, 6.
 • Oestrich, I.H. (2002). Angsten æder sjæle op. I Praksis Sektoren PS.
 • Oestrich, I.H. (2002). Debat. Så hold dog op. I Psykolog Nyt, 23.
 • Oestrich, I.H. (2002). Den Psykoterapeutiske Evolution. I Psykolog Nyt, 19.
 • Oestrich, I.H. (2002). Sindet har sit eget sprog – men følelser kan måles. I Praksis Sektoren PS, 5.
 • Oestrich, I.H. (2003). Hvordan kan depression overvindes ved hjælp af kognitiv terapi? I InfoMed, nr. 32.
 • Oestrich, I.H. (2003). Hånden på hjertet: Hvor gode er vi egentlig til at behandle psykisk lidelse i Danmark. I Praksis Sektoren PS, 3
 • Oestrich, I.H. (2003). Psykologi handler om at bygge op – ikke at føre krig! I Praksis Sektoren PS, 4.
 • Oestrich, I.H. (2003). På Santorini for at lære kognitiv terapi til brug i lægepraksis. I Praksis Sektoren PS, 6.
 • Oestrich, I.H. (2003). Sund livsstil. I Praktis Sektoren PS.
 • Oestrich, I.H. (2004). Psykologiske aspekter af klagesager. I Lægemagasinet for praktiserende læger, nr. 8, december.
 • Oestrich, I.H. (2006). Forskningsoversigten og dansk praksis. I SFI Campbell, Psykosocial behandling af depression hos børn og unge virker. I SFI Campbell, nr. 11.
 • Oestrich. I.H. (2006). Kognitiv Adfærdsterapi, Grundlæggende principper 1. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.
 • Oestrich, I.H. (2006). Kognitiv Adfærdsterapi, Grundlæggende principper 2. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.
 • Oestrich, I.H. (2006).  Patienter med lavt selvværd har brug for psykologisk hjælp i almen praksis. I Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.
 • Oestrich, I.H., Austin, S. & Tarrier, N. (2003). Conducting Research in everyday psychiatric settings. I Cognitive Behavior Therapy.
 • Oestrich, I.H., Austin, S. & Tarrier, N. (2007). Conducting research in everyday clinical settings. I Journal of Psychiatric Mental Health Nursing.
 • Oestrich, I.H., Austin, S., Lykke, J. & Tarrier, N. (2007). The feasibility of a CBT intervention for low self-esteem in a dual diagnosis population. I Behavioural and Cognitive Psychotherapy

Bøger:

 • Grønlykke, P., Rosenberg, N., Oestrich, I.H. & Vanggaard, T. (1988). Om angst – teori og behandling. København: Forlaget Munksgaard.
 • Oestrich, I.H. (1986). Træning af sociale færdigheder – hvordan man skaffer sig venner og får indflydelse på alting. København: Forlaget Munksgaard.
 • Oestrich, I.H. (1987). Tanker & følelser – lad dine tankeprocesser arbejde for dig – ikke imod dig. København: Forlaget Munksgaard.
 • Oestrich, I.H. (1996). Tankens Kraft – Kognitiv terapi i klinisk praksis. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (1998). Selvtillid og træning af sociale færdigheder. 2. oplag 1999. København: Psykiatrifonden.
 • Oestrich, I.H. (2000). Tankens Kraft – Kognitiv terapi i klinisk praksis. 2. udgave. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2002). Anvendelse af den kognitive model ved konfliktløsning. I Løw, O. (Red.) et al, Psykologiske Grundtemaer. Århus: KvanN.
 • Oestrich, I.H. (2002). Kriser og traumer. I Blinkenberg, N. R. S., Vendsborg, P. B. & Lindhardt, A. (Red.), Distriktspsykiatri. En lærebog. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2003). Social Skills Training. I Freeman, A. (Red.), Encyclopedia of Cognitive Therapy. New York: Springer.
 • Oestrich, I.H. (2004). Selvværd og nye færdigheder – en manual til dig i udvikling. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2004). Selvværd og nye færdigheder – en manual til terapeuten. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2008). Kognitiv Coaching. I Gørtz, K. & Prehn, A. (Red.), Coaching i perspektiv. En grundbog. København: Gyldendal.
 • Oestrich, I.H. (2008).  Kognitiv terapi. I Nielsen, M. & Rom, G. (Red.), Perspektiver på kommunikation. København: Forlaget Munksgaard.
 • Oestrich, I.H. (2008). Livskundskab & Modstandskraft. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2008). Patienter med lavt selvværd har brug for hjælp i almen praksis. I Rosendal, M. & Hilden, J. (Red.), Kognitiv Adfærdsterapi i almen praksis. København: Månedsskrift for Praktisk Lægegerning.
 • Oestrich, I.H. (2009). Bedre Selvtillid. København: Psykiatrifonden.
 • Oestrich, I.H. (2009). Det er tanken der tæller – kognitivt perspektiv på kommunikation. I Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (Red.), Psykologiske perspektiver på intervention – i pædagogiske kontekster, kap. 4, s. 77-110. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2009). Slip Angsten – frihedens værste fjende. København: Politikens Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2009). Slip Bekymringerne – lykkens værste fjende. København: Politikens Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2010). Kognitiv Coaching – Forøg din ydeevne med kognitive principper. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2011). Find Livsglæden igen – slip de triste tanker og følelser. København: Politikens Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2013). Bedre Selvværd! 10 trin til selvværd og selvtillid. København: Politikens Forlag.
 • Oestrich, I.H. (2014). Romance or Psychotherapy. I Huskinson, L. & Waddell, T. (Red.), Eavesdropping. The psychotherapist in film and television. New York: Routledge.
 • Oestrich, I.H. (2015). Kort og godt om SELVVÆRD OG SELVTILLID. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Blinkenberg, S. (2002). Familiebehandling og psykoterapi til den ikke-psykotiske patient. I Blinkenberg, N.R.S., Vendsborg, P.B. & Lindhardt, A. (Red.), Distriktspsykiatri. En lærebog. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Holm, L. (Red.) (2001). Kognitiv Miljøterapi – At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Holm, L. (Red.) (2006). Kognitiv Miljøterapi – At skabe et behandlingsmiljø i ligeværdigt samarbejde. 2. rev. udg. Virum: Dansk Psykologisk Forlag. 
 • Oestrich, I.H. & Johansen, F. (2005). Kognitiv Coaching. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Kolstrup, N. (2002). Kognitiv terapi i lægepraksis. En manual for læger. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Lykke, J. (2006). Kognitiv Miljøterapi. Manual til patienten. 2. rev. udg. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Lykke, J. (2006). Kognitiv Miljøterapi. Manual til personalet. 2. rev. udg. Virum: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. & Sumbundu, A. (2004). Livskraft. København: Psykiatrifonden.
 • Oestrich, I.H. & Vendsborg, P.B. (2002). Psykoterapi og familiebehandling til den psykotiske patient. I Blinkenberg, N.R.S., Vendsborg, P.B. & Lindhardt, A. (Red.), Distriktspsykiatri. En lærebog. København: Hans Reitzels Forlag

In press:

 • Oestrich, I.H. (in press). Knubs – om at overvinde traumatiske hændelser. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Oestrich, I.H. (in press). Kognitiv Coaching. I Rosenberg, N. et al., Kognitiv Supervision.


   

Bog E-bog At turde sætte grænser kræver en særlig form for mod, god evne til selvbeskyttelse og omsorg for sig selv.

300,00 kr. m/moms
210,00 kr. m/moms

Bog E-bog Psykolog Irene Oestrich viser med denne bogs mange gode råd, anvisninger og eksempler, hvordan du kan udvikle din robusthed og modstandskraft og skabe strategier til at klare livets små og store kriser.

300,00 kr. m/moms
209,00 kr. m/moms

Bog E-bog Hvad er god selvtillid og et stærkt selvværd? Hvorfor kan det svigte? Og hvordan retter man op på det? Svarene kommer i denne lettilgængelige guide, skrevet af chefpsykolog Irene Oestrich, der er en af landets førende eksperter på feltet og kendt fra tv-udsendelserne Recepten på lykke med B.S. Christiansen.

225,00 kr. m/moms
157,00 kr. m/moms

Bog E-bog Selvværd, livskvalitet og livsglæde kommer ikke af sig selv. Det kræver både livskundskab og psykisk modstandskraft. Begge dele kan læres ved personlig træning.

275,00 kr. m/moms
202,50 kr. m/moms

Bog Forskellige psykologiske perspektiver på intervention i pædagogiske kontekster. Forfatterne giver hver en beskrivelse af deres teoretiske ståsted med tilhørende forslag til intervention på baggrund af en case om en 13-årig dreng

400,00 kr. m/moms

Bog E-bog Manual til terapeuten giver trin for trin konkrete råd til, hvordan man foretager den grundlæggende vurdering af klienten, og hvordan man gennemfører en professionel struktureret træning af sociale færdigheder

250,00 kr. m/moms
209,00 kr. m/moms

Bog E-bog Manual til dig i udvikling. Det er, hvad du selv tænker og føler i forhold til dig selv, ikke hvad andre tænker – eller du tror, de tænker – der er afgørende for at få et bedre selvværd

250,00 kr. m/moms
209,00 kr. m/moms

Indkøbskurv

Din kurv er tom.

Kommende arrangementer

Forlagets arrangementer

Øvrige arrangementer

Der er ingen kommende øvrige arrangementer

Kommende udgivelser

,
Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund?
Udkommer Tirsdag 18. maj 2021

,
Det kognitive funktionsniveau har væsentlig betydning for den enkeltes evne til at følge en uddannelse, passe sit arbejde, regulere følelser og indgå i og fastholde sociale relationer.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

,
Når en leder rykker opad i organisationen, skal noget læres og andet aflæres. Det er afgørende at vide hvad og hvordan.
Udkommer Fredag 28. maj 2021

, ,
Præsenterer på en tilgængelig måde de væsentligste resultater fra mindsetforskningen og diskuterer, hvad det udviklende mindset koblet med psykologisk tryghed kan betyde for virksomheder og ledere
Udkommer Torsdag 3. juni 2021

Alle kommende udgivelser

Gode ideer er velkomne

Har du en idé til en bog? Et manus eller en synopsis? Mangler der en bestemt bog på markedet? Eller har du forslag til bøger, der bør oversættes til dansk? Så hører vi gerne fra dig - skriv til os på info@dpf.dk.

  Vi ser frem til at høre fra dig.