Psyke & Logos, årgang 2022

Videnskabeligt tidsskrift for psykologi. Årgang 43

  • Antal
    -
    +
    625,00 kr.
I alt
625,00 kr.
500,00 kr. ekskl. moms
Få indsigt i, hvad der sker inden for psykologisk orienteret forskning.

PSYKE & LOGOS er et videnskabeligt tidsskrift, der udkommer med to temanumre om året. De enkelte temanumre gør typisk status på centrale dele af den igangværende internationale og nationale forskning inden for temaområdet. Der sigtes mod at dække temaet bredt i form af såvel teoretiske som empiriske og mere praksisrettede artikler. Der gives således plads for såvel traditionelle forskningsartikler samt artikler, der beskæftiger sig med praksis og artikler, der rejser kritiske og konstruktive metodediskussioner. Tidsskriftet sigter mod en integrativ vidensskabelse, der omfatter både teoretisk, empirisk og praktisk funderet vidensudvikling.

PSYKE & LOGOS nr. 1 udkommer i foråret og nr. 2 udkommer i slutningen af året, 200-250 sider per nummer.

Udgivelsesplan PSYKE & LOGOS 2022:
2022-1: Eksistens – udkommer juni
2022-2: Livslang udvikling – udkommer december


PSYKE & LOGOS nr. 1, 2022 – Temanummer om EKSISTENSTÆNKNING er desværre forsinket.
Udsendes til abonnenter medio august 2022.

Fakta

ISBN
ISSN 0107-1211

Redaktion

Jan Tønnesvang
Chalotte Glintborg
Tia Hansen
Anne Maj Nielsen
Jonas Højgaard Frydenlund
Klaus Bærentsen
Simo Køppe
Charlotte Mathiassen

PSYKE & LOGOS udgives med støtte fra Institut for Kommunikation og Psykologi Aalborg Universitet (AAU), Institut for Uddannelse og Pædagogik Aarhus Universitet (AU), Psykologisk Institut Aarhus Universitet (AU) og Institut for Psykologi Københavns Universitet (KU).

Forfattervejledning

Bøger til anmeldelse

Bøger til anmeldelse sendes til redaktionens adresse:

Psyke & Logos
Att.:  Klaus Bærentsen
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11
Bygning 1340, 347
8000 Aarhus C

50% til studerende

Som studerende får du ved forevisning af gyldigt studiekort 50% rabat på abonnementsprisen. Ved bestilling sendes en e-mail til forlaget på info@dpf.dk med billede af gyldigt studiekort og leverings oplysninger.

Fri adgang online

Online back files af artikler og numre af tidsskriftet Psyke & Logos er frit tilgængelige på tidsskrift.dk som hostes af Det Kgl. Bibliotek.

Der er dog en karenstid på ét år på online adgang til nye numre af tidsskriftet. Således vil online-udgaven af nye numre af Psyke & Logos kun være tilgængelig fra udgivelsestidspunktet for abonnenter på tidsskriftet, mens artiklerne i dette nummer først bliver frigjort til ikke-abonnenter 12 måneder senere.

Temaer i PSYKE & LOGOS 2000-2021

Temaer i PSYKE & LOGOS:

2021-2: Rehabiliteringspsykologi

2021-1: Psykoterapi – nye tendenser

2020-2: Globale kriser

2020-1: Institutionsliv

2019-2: Psykisk sygdom og socialkognitive vanskeligheder

2019-1: Sorgens psykologi – del 2: Empiriske og kliniske perspektiver

2018-2: Læsningens psykologi

2018-1: Sorgens psykologi – del I: Teoretiske perspektiver

2017-2: Supervision og vejledning

2017-1: Psykologiske perspektiver i Grønland

2016-2: Selvskade – smertens paradoks

2016-1: Bevidsthedspraktikker i kultur og samfund

2015-2: At være menneske i en kompleks verden

2015-1: Kriminalitet, resocialisering og totalinstitutioner

2014-2: Dyreassisteret terapi og antropozoologi

2014-1: Utopier i vor tid

2013-2: uden tema

2013-1: Psykologisk forskning i social læring

2012-2: Kunst og psykologi

2012-1: Emotioner

2011-2: Traume,lidelse og resiliens

2011-1: Mindfulness og meditation

2010-2: Udviklingspsykopatologi

2010-1: Ungdom og de unges liv

2009-2: Arbejde under forandring

2009-1: Peacebuilding and Protection of Vulnerable Groups

2008-2: Spædbarnspsykologi

2008-1: Psykologiens videnskabelighed til debat

2007-2: Religionspsykologi

2007-1: Musik og psykologi (udsolgt)

2006-2: Social ansvarlighed

2006-1: Demokrati

2005-2: Udviklinger i voksenlivet

2005-1: Afhængighedstilstande

2004-2: Døm til autonomi

2004-1: Tortur og organiseret vold

2003-2: Tilknytning og tilknytningsforstyrrelser (udsolgt)

2003-1: Det Onde (udsolgt)

2002-2: Legen og det legende

2002-1: Subjektivitet i det 21. århundrede

2001-2: Økologisk psykologi

2001-1: Transkulturel psykologi (udsolgt)

2000-2: Objektrelationer

2000-1: Psykologiens historie i Danmark

 

Temanumre  fra de seneste tre årgange sælges i løssalg så længe lager haves. Kontakt forlaget på info@dpf.dk eller telefon 4546 0050.

Psyke & Logos nr. 1, 2021 - Psykoterapi - nye tendenser

Psykoterapi som disciplin og arbejdsfelt er i rivende udvikling i disse år, hvilket ses i forhold til efterspørgslen på psykologer, i mængden af psykoterapeutisk forskning og i måden, hvorpå psykologi praktiseres og udfoldes i det samfund, vi lever i.  Vi har til dette temanummer samlet 12 artikler, der belyser fornyelse og tradition inden for et hastigt ekspanderende område.

Dette nummer af Psyke & Logos er dedikeret til Professor Esben Hougaard med tak for hans utrættelige engagement i psykoterapeutisk forskning og udvikling.

Artikler i temanummeret:

INTRODUKTION: Psykoterapi – nye tendenser
Af Bo Møhl & Victor Aagaard Jacobsen

PSYKOTERAPIFORSKNING GENNEM 100 ÅR – HVOR LANGT ER VI NÅET?
Af Esben Hougaard

STATUS OG PERSPEKTIVER PÅ FORSKNING I PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF BORDERLINE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE
Af Mickey Toftkjær Kongerslev, Ole Jakob Storebø & Erik Simonsen

PATOLOGISK DECELERATION: ET SKRIDT PÅ VEJEN MOD ET KOLLEKTIVT SPROG OG KULTURBEVIDST HÅNDTERING AF PSYKISK MISTRIVSEL I DET SENMODERNE SAMFUND
Af Anna Krogh Kjeldgaard, Tanja Kirkegaard

UDVIKLING OG OPDAGELSER I SYSTEMISK TÆNKNING – NÅR PSYKOTERAPI RÆKKER UDOVER DEN ENKELTE
Af Christian Barckmann

FRA STUDERENDE TIL PSYKOTERAPEUT. EN DANNELSESREJSE, DER BØR STARTE PÅ UNIVERSITETET
Af Ole Karkov Østergård, Kristine Kahr Nilsson & Claus Haugaard Jacobsen

NOVICE-TERAPEUTERS FORUDSÆTNINGER FOR AT PRAKTISERE INTEGRATIV PSYKOTERAPI
Af Victor Aagaard Jacobsen

VIRKSOMME FAKTORER I INTEGRATIV TERAPI – ET SYSTEMATISK REVIEW
Af Nathalie Helene Bay-Andersen, Michelle Qvist Friis-Pedersen & Bo Møhl

SKRIVEGRUPPER SOM EN NY GRUPPEBASERET HYBRID MELLEM EN KUNSTWORKSHOP OG EN GRUPPETERAPEUTISK INTERVENTION FOR MENNESKER MED PSYKISK LIDELSE
Af Birgit Bundesen & Bent Rosenbaum

REFLEKSIONER OVER SAMSPILLET IMELLEM DET MILJØTERAPEUTISKE OG PSYKOTERAPEUTISKE ARBEJDE I RELATION TIL ANBRAGTE UNGE MED SVÆRE PSYKIATRISKE LIDELSER
Af Anne Birgitte Døssing, Trine Paludan Malver

DIGITALT LEVERET PSYKOTERAPI. EFFEKTER, EGNETHED OG ETIK
Af Marie Lundorff, Malene Flensborg Damholdt, Eva Rames Nissen & Bobby Zachariae

ET REVIEW AF RT-FMRI-NEUROFEEDBACK SOM INTERVENTION TIL BEHANDLING AF DYSFUNKTION I EMOTIONSREGULERING
Af Mille Maja Jerichow & Lynn Ann Watson

ER DET HÅRDT AT VÆRE PSYKOTERAPEUT? – EN DISKUSSION AF BEGREBET ”OMSORGSTRÆTHED”
Af Mette Thuesen

Psyke & Logos nr. 2, 2021 - Rehabiliteringspsykologi

Temanummeret er desværre forsinket. Udsendes til abonnenterne medio februar 2022.

Artiklerne i dette nummer præsenterer en række danske eksempler og perspektiver på rehabiliteringspsykologi. Både somatiske og psykiske sygdomme er repræsenteret. Mens alle artikler behandler en problemstilling, der kan anses for at være central i rehabiliteringspsykologisk sammenhæng, har nogle af artiklerne en tilgang til forståelse og intervention, der stammer fra andre dele af psykologien eller fra et andet fag. Det giver nummeret en vis bredde. Hovedparten af artiklerne er dog rehabiliteringspsykologiske i såvel tilgang som problemstilling, hvilket giver kontinuitet i forhold til feltet, og læseren får mulighed for at lære feltet at kende.

Artikler i temanummeret:

REHABILITERINGSPSYKOLOGI – En introduktion til og aktuel status på feltet i Danmark.
Af Chalotte Glintborg, Tia G.B. Hansen & Cecilie Marie Schmidt Thøgersen

PSYKOLOGISK INTERVENTION TIL PERSONER MED ERHVERVET HJERNESKADE – Et systematisk review.
Af Cecilie Marie Schmidt Thøgersen

TILBAGEVENDEN TIL ARBEJDE OG IDENTITETSREKONSTRUKTION EFTER ERHVERVET HJERNESKADE.
Ida Flagstad Hejlesen & Chalotte Glintborg

LIVSKVALITET EFTER ERHVERVET HJERNESKADE – Sammenhæng mellem livskvalitet og funktionsniveau.
Af KATRINE WINTHER RASMUSSEN, CHRISTIAN ØSTERGAARD KNUDSEN & ANNE NORUP

HJERNERYSTELSE OG REHABILITERING AF LANGVARIGE SYMPTOMER EFTER HJERNERYSTELSE.
Af Hana Malá Rytter

AT FINDE HINANDEN IGEN – En kvalitativ undersøgelse af pars oplevelser af parsamtaler
Af Cecilie Marie Schmidt Thøgersen, Cathrine Kirkegaard Neergaard, Lærke Boelt Back, Pernille Lykkegaard Nielsen & Chalotte Glintborg

INTEGRATIVE MODEL OF ADJUSTMENT TO CHRONIC CONDITIONS (IMACC) – En biopsykosocial transitionsmodel.
Af Lis Dreijer Hammond

PSYKOTERAPEUTISK REHABILITERING AF FORÆLDRE TIL UNGE MED ANOREKSI – Et casestudie.
Af Anne Maj Nielsen

AT BLIVE ET HELT MENNESKE MED EN HJERNESKADE – Guided Imagery and Music (GIM) som psykoterapeutisk metode til mennesker med erhvervet hjerneskade i et regionalt rehabiliteringstilbud.
Af Ulla Johanna Setterberg

MÅLRETTET BRUG AF SANG, MUSIK OG MUSISKE ELEMENTER SOM PSYKOSOCIAL METODE I DEMENSREHABILITERINGSINDSATSEN.
Af Aase Marie Ottesen

Under stregen

HVILKE FORESTILLINGER HAR BØRN MED SPROGLIGE VANSKELIGHEDER OM DERES SPROGLIGE FÆRDIGHEDER?
Af Annette Esbensen

Relaterede varer